Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied en partijen

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Otovo B.V. (“Otovo”) en de individuele klant (“Klant”) met betrekking tot de aankoop en installatie van een volledig zonne-energiesysteem, een batterij en/of bijbehorende energieproducten, zoals nader gespecificeerd in de specifieke koopovereenkomst (“Overeenkomst”). Het zonne-energiesysteem, batterij, Laadpaal en Warmtepompen andere bijbehorende energieproducten worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Producten”. Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die specifiek zijn voor respectievelijk het zonne-energiesysteem, de batterij, de laadpaal, de warmtepomp of andere daarmee samenhangende energieproducten, zijn voor de Klant alleen relevant indien van toepassing volgens de Specifieke voorwaarden.. De algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden worden samen naar gerefereerd als de ‘’Overeenkomst’’.

2. Privacy

Otovo verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire vereisten en in overeenstemming met de maatregelen die door de overheid worden genomen. Zie ons privacybeleid ( www.otovo.nl/legal/privacy) voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop Otovo omgaat met persoonsgegevens.

3. Voorafgaand aan de installatie

3.1 Prijzen

3.1.1 Wat bepaalt de prijs

1. De door Otovo aangeboden prijs is de definitieve prijs voor de Producten, met dien verstande dat de algemene prijsaanduiding zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden geldig is en de aanduiding en informatie die wordt gegeven over eigendommen of gebouwen van de Klant juist zijn.


2. Indien de installatie niet voldoet aan onderstaande algemene prijsaanduiding, zal de prijs van de Producten dienovereenkomstig worden verhoogd of verlaagd teneinde overeen te komen met de nieuwe werkelijke kosten voor de Producten. Wijzigingen die leiden tot prijsaanpassingen van meer dan 5% ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, zullen aan de Klant worden meegedeeld en hij zal worden verzocht deze goed te keuren. De Klant kan de Overeenkomst kosteloos opzeggen binnen 14 dagen na kennisgeving van een prijsverhoging van meer dan 5%.


3.1.2 Wat is in de prijs inbegrepen

1. Prijzen en toepasselijke kosten zijn vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden. Prijzen en toepasselijke kosten omvatten te allen tijde de installatie van de Producten die de voorwaarden in de algemene prijsaanduiding weerspiegelen, met inbegrip van alle materialen, werkzaamheden, elektricien kosten en de inbedrijfstelling van de Producten, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.


2. Prijzen zijn nimmer inclusief vergoedingen of kosten met betrekking tot de lokale vereisten van netbeheerders, wijziging van de elektriciteitsmeter of aanvragen voor (bouw)vergunningen indien dit door lokale of nationale autoriteiten wordt verlangd.


3. Locatiebezoeken vóór de installatiedatum worden niet uitgevoerd tenzij dit noodzakelijk wordt geacht door Otovo of Otovo's onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het project en de gedetailleerde planning van de installatie.


4. Acties en/of kortingen kunnen niet na de datum van ondertekening van de Overeenkomst worden gecombineerd of met terugwerkende kracht worden toegepast.


3.1.3 Algemene prijsaanduiding

De prijzen voor de Producten zijn gebaseerd op een installatie die binnen reguliere en normale omstandigheden wordt uitgevoerd, met inbegrip van de volgende aannames:


1. De eigendommen waar de Producten moeten worden geïnstalleerd zijn uiterlijk twee maanden na ondertekening van de Overeenkomst gereed en beschikbaar voor installatie. Houd er rekening mee dat de daadwerkelijke installatiedatum om redenen die hieronder worden beschreven later kan zijn.


2. Verborgen installatie en/of bekabeling, binnen of buiten, is niet bij de prijs inbegrepen.


3. Bestaande kabelgeleiders worden alleen gebruikt indien geschikt en geschikt voor de apparatuur die voor het project wordt gebruikt.


4. Het openbare net en de bestaande elektrische installatie in eigendom van de Klant voldoen aan de huidige wettelijke vereisten en zijn van voldoende capaciteit en kwaliteit om de Producten zonder aanvullende verbeteringen of aanpassingen te kunnen installeren en aan te sluiten.


5. De elektriciteitskast bij de Klant is conform de huidige regelgeving en heeft voldoende ruimte.


6. De hoofdzekering, het elektrische circuit en het subcircuit zijn voldoende gedimensioneerd.


7. De installatie vindt plaats op hetzelfde gebouw als dat van de hoofdelektriciteitskast. In geval van plaatsing op een ander gebouw kunnen extra kosten ontstaan als gevolg van de noodzaak van extra bekabeling en/of subcircuits.


8. De prijs van de Producten is gebaseerd op de inkoopkosten van materialen en diensten. Wijzigingen in de inkoopkosten van materialen en/of diensten die nodig zijn om de installatie van de Producten te vervullen, kunnen leiden tot prijsaanpassingen.


9. Specifieke prijsaannames voor het zonne-energiesysteem:


a) Bekabeling van het dak naar de inverter (omvormer) en/of elektriciteitskast dient de meest praktische en kostenefficiënte route te volgen, met een maximale totale kabellengte van 50 meter.


b) De inverter is geplaatst en aangesloten op het elektrische net in hetzelfde gebouw als het zonne-energiesysteem, in dezelfde of aangrenzende ruimte als de elektriciteitskast, met een maximale kabellengte van 10 meter.


c) Optionele componenten zoals optimaliserings- en slimme meters zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst.


d) De dakbedekking is geschikt en ondoorlatend en heeft een vaste dakconstructie die geschikt is voor montage en beveiliging van de zonnepanelen. Indien het dak of de eigendommen in zodanige staat verkeren dat de installatie van het zonne-energiesysteem niet veilig kan worden uitgevoerd zonder grote reparatie- of bouwkundige werkzaamheden, heeft Otovo het recht het project zonder enige aansprakelijkheid af te breken en eventuele gemaakte kosten bij de Klant in rekening te brengen.


e) De dakbedekking is niet van leisteen of gras/beplanting. Dakbedekking van leisteen of gras/beplanting kunnen, indien beschikbaar, apart worden aangeboden en geprijsd.


f) Installaties met ingelegde panelen, indien aangeboden, zijn afzonderlijk geprijsd en de prijs is inclusief het verwijderen van tegels, dakpannen en andere dakbedekking in het aangewezen paneel gebied. Bij plaatsing op een nieuw dak dient het dak reeds voorbereid en gemonteerd te zijn.


g) Het aanbrengen van een zonne-energiesysteem op speciale dakbedekkingen, zoals dakbedekking met asbesthoudende materialen, is afzonderlijk geprijsd. Otovo behoudt zich het recht voor om projecten te annuleren en te verlaten zonder kosten voor Otovo op daken waar materialen met asbest aanwezig is.


10. Specifieke prijs aannames voor de batterij:


a). De batterij is geïnstalleerd en aangesloten in dezelfde of aangrenzende ruimte als de hoofd elektriciteitskast, met een maximale kabellengte van 10 meter.


b) Indien de batterij is aangesloten op een bestaand of nieuw geïnstalleerd zonne-energiesysteem, wordt de batterij geïnstalleerd in dezelfde ruimte als de inverter van het zonne-energiesysteem, en geen extra hardware of aanpassing van het zonne-energiesysteem is nodig om te kunnen functioneren.


c). De ruimte waar de batterij is geïnstalleerd, is geschikt en voldoet aan alle wettelijke vereisten voor ventilatie, brandveiligheid of soortgelijk.


. De wand of het oppervlak waar de batterij is aangebracht, is voldoende gedimensioneerd om het gewicht van de batterij te dragen. Structurele versterkingen kunnen nodig zijn om de Batterij veilig te kunnen installeren en dit kan leiden tot extra kosten voor de Klant.


11. Specifieke prijsaannames voor de laadpaal

a) De laadpaal wordt geïnstalleerd in hetzelfde gebouw als de hoofd-elektriciteitskast. Als het in een apart gebouw wordt geïnstalleerd, moet een elektrisch sub paneel dat voldoet aan de regelgeving en de technische specificaties van de laadpaal aanwezig zijn.

b) De elektriciteitskast heeft vrije ruimte voor een nieuwe zekering en andere noodzakelijke extra componenten.

c) Bekabeling van de laadpaal naar de elektriciteitskast moet de meest praktische en kostenefficiënte route volgen, met een maximale totale kabellengte van 30 meter.

d) Afhankelijk van het merk en model kan er een communicatie gateway naast de laadpaal worden geïnstalleerd. De gateway zorgt ervoor dat de lader via een app kan worden beheerd en vereist een bekabelde internetverbinding beschikbaar in dezelfde of aangrenzende ruimte als de laadpaal, met een maximale afstand van 5 meter van de laadpaal.

e) De plaats waar de laadpaal wordt geïnstalleerd is geschikt en voldoet aan eventuele wettelijke vereisten voor ventilatie, brandveiligheid of vergelijkbaar, indien van toepassing. De laadpaal is beschermd tegen direct zonlicht, sneeuw en binnendringend water.

12. Specifieke prijsaannames voor de warmtepomp:

a) De binnenunit(s) van het warmtepompsysteem is gepositioneerd aan de andere kant van de muur van waar de buitenunit is geïnstalleerd. Kabelgoten en leidingen moeten de meest praktische en kostenefficiënte route volgen, met een maximale lengte van 10 meter. Andere plaatsingen kunnen apart worden aangeboden en geprijsd, indien beschikbaar.

b) De elektriciteitskast heeft vrije ruimte voor een nieuwe zekering en andere noodzakelijke extra componenten.

c) De hoofdkabel van het huis is voldoende gedimensioneerd voor de warmtepomp.

d) Als de warmtepomp is aangesloten op een centraal verwarmingssysteem voor water, moet het centrale verwarmingssysteem voor water in een geschikte staat verkeren en voldoen aan de relevante regelgeving. Aanvullende aanpassingen om te functioneren kunnen apart worden aangeboden en geprijsd, indien beschikbaar.

e) Als de warmtepomp het bestaande gasboiler systeem vervangt, moet het bestaande gasboiler systeem in een geschikte staat verkeren en voldoen aan de relevante regelgeving. Aanvullende aanpassingen om te functioneren kunnen apart worden aangeboden en geprijsd, indien beschikbaar.

f) De technische ruimte, waar de binnenunit van de warmtepomp wordt geïnstalleerd, voldoet aan de relevante regelgeving.


3.2 Kredietgoedkeuring

Otovo is gerechtigd een kredietwaardigheidscontrole van de Klant uit te voeren en het aanbod is onder voorbehoud van een kredietgoedkeuring. Otovo kan verlangen dat de Klant voor de installatie vooruit betaalt of zekerheid stelt voor de volledige betaling op de vervaldag.

3.3 Subsidies

Otovo is niet verantwoordelijk voor de aanvraag of goedkeuring van nationale of lokale subsidie- of ondersteuning regelingen namens de Klant. Prijzen kunnen bruto worden vermeld en na aftrek van subsidies. De Klant is steeds aansprakelijk voor de brutoprijs bij Levering (zoals hierna gedefinieerd) van de Producten.

3.4 Informatiete verstrekken door de Klant

1. De prijs voor de Producten is gebaseerd op door de Klant aan Otovo verstrekte informatie. Door ondertekening van de offerte van Otovo bevestigt de Klant dat de verstrekte informatie juist is, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over de fysieke staat van het dak, het dak materiaal, elektrisch net en de elektriciteitskast. Indien de verstrekte informatie onjuist of misleidend is, heeft Otovo het recht de prijzen en toepasselijke kosten dienovereenkomstig aan te passen, of het project te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant.


2. De Klant zal Otovo en haar partners alle relevante informatie verstrekken ten behoeve van de installatie van de Producten. Kostenstijgingen als gevolg van gebrekkige informatieverstrekking door Klant worden volledig aan de Klant gefactureerd. Gebrekkige informatie omvat, maar is niet beperkt tot, onjuiste of misleidende informatie over de technische staat van de eigendommen van de Klant.


3. Indien de Klant onjuiste informatie verstrekt, dient de installatie van de Producten opnieuw te worden geprijsd en voltooid.

3.5 Vergunningen en goedkeuringen

1. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en goedkeuringen van relevante instanties voorafgaand aan de installatie van de Producten. Deze goedkeuringen kunnen bestaan uit bouwvergunningen van de provincie of gemeente, wijzigingen in de aansluit- en transportovereenkomsten met de lokale netbeheerder, overtollige elektriciteitsverkoop en afnameovereenkomst met de elektriciteitsleverancier van de Klant.


2. Otovo is niet verantwoordelijk voor het bijstaan of uitvoeren van dergelijke vergunnings- en/of goedkeuringsprocessen namens de Klant. Otovo behoudt zich het recht voor om naar goeddunken van Otovo informatie aan de Klant te verstrekken om te helpen bij eventuele vergunnings- en/of goedkeuringsprocessen.

3.6 Keuze installateur

1. Otovo maakt gebruik van onderaannemers voor de engineering, installatie en levering van de Producten. De Klant stemt in met het gebruik van onderaannemers door Otovo om aan haar verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst te voldoen.


2. Otovo selecteert installatiepartners en onderaannemers, rekening houdend met kosten, levertijden en andere factoren naar eigen goeddunken van Otovo. De Klant aanvaardt dat de selectie van installatiepartners en onderaannemers voor de engineering, installatie en levering van de Producten geheel naar eigen inzicht van Otovo geschiedt.

3.7 Project-engineering

1. Het zijn de onderaannemers en installatiepartners van Otovo die de engineering en planning van de installatie van de Producten uitvoeren, waaronder de definitieve selectie van apparatuur en componenten, elektrisch en mechanisch ontwerp. De project-engineering is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie zoals het adres van het pand, geüploade foto's en informatie over het dakmateriaal en de elektrische installatie.


2. De installatiepartner van Otovo bepaalt de geschiktheid voor het plaatsen van het zonnepaneel, de inverter en/of batterijen zoals voorgesteld door Otovo en de Klant, en kan indien nodig wijzigingen aanbrengen in de gewenste plaatsingen om de installatie uit te voeren volgens veiligheidseisen of -eisen of beperkingen van de lokale netbeheerder of bevoegd gezag.


3. De installateur kan wijzigingen in de geplande installatie van de Producten voorstellen om de gewenste prestaties te realiseren.


Met betrekking tot het zonne-energiesysteem kunnen dergelijke wijzigingen bestaan uit het wijzigen van de paneel plaatsing, het wijzigen van het aantal panelen of het toevoegen van verbeteringen aan een of meer zonnepanelen. Otovo of de installatiepartner bepaalt voorafgaand aan de installatie de bruikbaarheid en/of plaatsing van de inverter zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Otovo of de installatiepartner kan indien nodig een wijziging van inverterspecificatie voorstellen.


Met betrekking tot de batterij bepaalt Otovo of de installatiepartner de bruikbaarheid en/of plaatsing van de batterij zoals gespecificeerd in de Overeenkomst voorafgaand aan de installatie. Otovo of de installatiepartner kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een wijziging van de specificatie van de batterij voorstellen.

Met betrekking tot de laadpaal zullen Otovo of de installatiepartner de bruikbaarheid en/of plaatsing van de laadpaal bepalen vóór de installatie. Otovo of de installatiepartner kan een wijziging van de specificaties van de laadpaal voorstellen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Met betrekking tot de warmtepomp kunnen dergelijke wijzigingen het veranderen van de plaatsing van de buiten- en binnenunit(s) omvatten. Otovo of de installatiepartner zal de bruikbaarheid en/of plaatsing van de warmtepomp bepalen vóór de installatie. Otovo of de installatiepartner kan een wijziging van de specificaties van de warmtepomp voorstellen indien dit noodzakelijk wordt geacht.


.4 Wijzigingen in het voor de installatie geplande materiaal en apparatuur kunnen optreden indien dit nodig is vanwege toeleveringsproblemen, een gebrek aan beschikbaarheid of het gebrek aan geschiktheid van de oorspronkelijk voorgestelde apparatuur.


5. Otovo zal de Klant op de hoogte stellen indien de voor de installatie geplande Producten moeten worden gewijzigd. Voor zover de Producten in de Overeenkomst zijn gespecificeerd, behoeft een dergelijke wijziging de goedkeuring van de Klant, tenzij de wijzigingen resulteren in het ontvangen van gelijkwaardige specificaties door de Klant. Het uitblijven van goedkeuring van de Klant kan leiden tot annulering van de Overeenkomst door Otovo.


6. Wijzigingen die leiden tot prijsaanpassingen van meer dan 5% ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, zullen aan de Klant worden meegedeeld en hij zal het recht hebben ze af te wijzen.


7. De installateur zal de indeling en installatie van de Producten conform bepaalde veiligheidseisen plannen. Met betrekking tot het zonne-energiesysteem kunnen deze eisen er onder meer voor zorgen dat aan wind- en sneeuwbelasting wordt voldaan, dat sneeuwbarrières op aanvraag kunnen worden aangebracht en dat water efficiënt kan worden afgevoerd. De Klant is verantwoordelijk voor het aanbrengen van sneeuwbarrières. Op verzoek ten minste 14 dagen voor het tijdstip van installatie kunnen sneeuwbeschermers worden gemonteerd tegen extra kosten in afwachting van beschikbaarheid. Sneeuwbeschermers zijn niet inbegrepen in de prijs.


8. Klanten die een systeemindeling nodig hebben buiten de door de installatiepartners vastgestelde veiligheidseisen dienen dit schriftelijk te bevestigen en de Klant is zich ervan bewust dat dit kan leiden tot verlies van garantie.

3.8 Installatiedatum en -duur

1. Otovo verstrekt de Klant bij ondertekening van de Overeenkomst een geschatte installatietijd en -duur.


2. De daadwerkelijke installatiedatum(s) van de Producten worden door de installateur gedurende de projectplanningsfase vastgesteld en daarna aan de Klant medegedeeld. De installatiedatum(s) kunnen worden gewijzigd als gevolg van, maar niet beperkt tot, de timing van goedkeuringe/vergunningen benodigd op basis van de wet of derde partijen en beperkingen in de toeleveringsketen.


3. De installatie van het zonne-energiesysteem, de zonnepanelen en inverters vergt normaal gesproken 2 tot 5 dagen, afhankelijk van de omvang van het project. Sommige installaties hebben mogelijk meer tijd nodig. Het volledige proces met inbegrip van goedkeuringen van toezichthouders en/of wijzigingen van lokale nutsbedrijven (waarvoor de Klant verantwoordelijk is) en de elektrische werkzaamheden zullen echter doorgaans 4 tot 8 weken in beslag nemen. De duur van de installatie periode is afhankelijk van het seizoen, de weersomstandigheden, het formaat van het systeem en andere lokale omstandigheden. Otovo is niet aansprakelijk indien de verwachte installatietijd niet wordt gehaald.


4. De installatie van een Batterij, Laadpaal of Warmtepomp vergt normaliter 1 tot 2 dagen, maar sommige installaties hebben mogelijk meer tijd nodig. Otovo is niet aansprakelijk de verwachte installatietijd niet wordt gehaald.


5. De installatie van de Producten kan in verschillende fasen worden uitgevoerd.

3.9 Upgrades en aanvullende bestellingen

1. Eventuele door Klant gewenste upgrades of aanvullende orders dienen tijdig voor de installatie te worden gecommuniceerd. Otovo behoudt zich het recht voor dergelijke upgrades of aanvullende bestellingen te weigeren indien de installatie reeds gepland is, of indien beperkingen in de toeleveringsketen van Otovo dergelijke upgrades of bestellingen bemoeilijken.


2. Eventuele door de Klant gewenste upgrades of aanvullende orders die niet eenvoudig door Otovo kunnen worden uitgevoerd, kunnen leiden tot extra kosten. De Klant heeft het recht om dergelijke extra kosten goed te keuren, of de upgrade of aanvullende bestelling te annuleren. Een dergelijke annulering laat de verantwoordelijkheid van de Klant ten aanzien van de oorspronkelijk geplande aankoop onverlet.

4 Tijdens de installatie

4.1 Toegang tot het pand van de Klant

1. De Klant dient ervoor te zorgen dat Otovo en haar medewerkers (zoals installatiepartners, elektriciens en andere onderaannemers) onbelemmerd toegang hebben tot het pand van de Klant met het oog op de installatie van de Producten.


2. Otovo en haar installatiepartners hebben onbelemmerde toegang tot water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen ten behoeve van de installatie van de Producten.


3. De Klant dient eventuele verwijderbare obstakels te verwijderen en sneeuwruiming en soortgelijke maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor toegang tot het pand van de Klant en de uitvoering van de installatie.


Met betrekking tot de installatie van het zonne-energiesysteem zullen er geen belemmeringen zijn die een eenvoudige toegang tot het dak van de Klant (zoals pergola's, wintertuinen of dergelijke) of tot de ruimte waar de inverter zal worden geplaatst, beperken of bemoeilijken.


Met betrekking tot de installatie van de Batterij, Laadpaal en/of Warmtepomp mogen er geen belemmeringen zijn die de eenvoudige toegang tot de ruimte waar de Batterij, Laadpaal en/of Warmtepomp zal worden geïnstalleerd, beperken of bemoeilijken.


4. Kostenstijging als gevolg van beperkingen van de toegang tot eigendommen van Afnemer, elektriciteit of water wordt volledig aan de Klant gefactureerd.

4.2 Geen belemmering

De Klant dient er zorg voor te dragen dat bezoekers, familieleden of huisdieren geen hindernissen vormen voor het installatie personeel of toegang hebben tot de ruimten van de plaats waar de installatie plaatsvindt.


Er mogen geen onderdelen van het werk of installatie worden uitgevoerd door de Klant of aannemers die de Klant afzonderlijk en op eigen initiatief uitvoert zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Otovo of haar installatiepartners.


Otovo biedt de Klant geen vergoeding of korting voor werkzaamheden die de Klant op eigen initiatief uitvoert of contracteert. Dergelijke werkzaamheden leiden tot verlies van alle garanties met betrekking tot de Producten.


De Klant mag geen preventieve onderhouds functionaliteit die automatisch op de Batterij, Laadpaal en/of Warmtepomp wordt uitgevoerd, verstoren of uitschakelen.

4.3 Aanpassingen en configuratie

Otovo streeft ernaar om voorafgaand aan de installatie de noodzaak voor wijzigingen in kaart te brengen, maar soms kunnen tijdens de installatie wijzigingen in het materiaal en de apparatuur optreden als dit nodig is om wijzigingen in de installatie op de locatie te mitigeren. Het bepaalde in paragraaf 3.7 (Project-engineering) is ook van toepassing op wijzigingen tijdens de installatie.


5 Na de installatie

5.1 Levering en inbedrijfstelling

1. “Levering” betekent:


met betrekking tot het zonne-energiesysteem, dat alle apparatuur met betrekking tot het zonne-energiesysteem correct en functioneel is geïnstalleerd en getest; en


met betrekking tot de batterij, dat alle apparatuur met betrekking tot de Batterij correct en functioneel is geïnstalleerd en getest.

Met betrekking tot de laadpaal, dat alle apparatuur met betrekking tot de laadpaal correct en functioneel is geïnstalleerd en getest; en

Met betrekking tot de warmtepomp, dat alle apparatuur met betrekking tot de warmtepomp correct en functioneel is geïnstalleerd en getest.2. De Levering van het zonne-energiesysteem en de Levering van de batterij, Laadpaal en/of Warmtepomp, indien van toepassing, vinden veelal niet gelijktijdig plaats.


3. De Klant is er verantwoordelijk voor dat het elektriciteitsnet op het terrein bij Levering van de Producten voldoende capaciteit heeft.


4. De Klant zal Otovo zo spoedig mogelijk en zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen indien de Klant de Producten niet aanvaardt zoals geleverd.


5. “Inbedrijfstelling” betekent:

met betrekking tot het zonne-energiesysteem, het opstarten van elektriciteitsproductie onder normale omstandigheden, na goedkeuring/wijziging van lokale autoriteiten, zoals de lokale netbeheerder indien vereist; en


met betrekking tot de batterij, het opstarten van het laden en ontladen van de Batterij onder normale omstandigheden, na goedkeuring van lokale autoriteiten, zoals de lokale netbeheerder.

Met betrekking tot de laadpaal, het opstarten van het laden onder normale omstandigheden, na goedkeuring van lokale autoriteiten zoals de lokale netbeheerder, indien vereist; en

Met betrekking tot de warmtepomp, het opstarten onder normale omstandigheden, na goedkeuring van lokale autoriteiten zoals de lokale netbeheerder, indien vereist, en na het opstarten door de technicus van de producent, indien vereist.


6. De Inbedrijfstelling van het zonne-energiesysteem van de batterij, Laadpaal en/of Warmtepomp, indien van toepassing, zal vaak niet tegelijkertijd plaatsvinden.


7. In sommige gevallen is de Inbedrijfstelling van de Producten niet gelijktijdig met de Levering van de Producten mogelijk als gevolg van een mogelijke vertraging in de controle op de naleving van de vereisten door de betreffende autoriteiten, het verlenen van de benodigde vergunningen of licenties of vertragingen die toe te rekenen zijn aan de netbeheerders. Otovo is niet verantwoordelijk voor dergelijke vertragingen in de Ingebruikstelling van de Producten.


8. Sommige netbeheerders eisen dat de elektriciteitsmeter van de Klant wordt gewijzigd voordat de Producten in gebruik worden genomen. De netbeheerder is als enige verantwoordelijk voor dit proces, en Otovo is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor vertragingen in de stroomproductie uit het zonne-energiesysteem en/of het gebruik van de Batterij als gevolg van het wijzigen van de elektriciteitsmeter door de netbeheerder.


9. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat de Producten in de praktijk kunnen functioneren, zelfs als een deel van de vergunningen of toestemmingen van de betreffende autoriteiten nog in behandeling zijn. Energie die tot dat moment aan het net wordt teruggeleverd, kan mogelijkerwijs niet worden vergoed totdat de relevante administratieve procedures zijn afgerond (voor zover een dergelijke vergoeding al beschikbaar is voor de Klant).


10. Otovo of de installatiepartner van Otovo zal assisteren bij de Inbedrijfstelling van de Producten na Levering.


11. De Klant is verantwoordelijk voor het registreren van de Producten bij zijn lokale netbeheerder.

5.2 Documentatie en Voltooiing

1. Otovo zal de Klant voorzien van documentatie van de Producten. De documentatie wordt elektronisch verstrekt, inclusief productdatasheets en gebruikershandleidingen.


2. Compliancedocumentatie wordt aangeleverd door de installatiepartners van Otovo. Otovo zal indien mogelijk compliancedocumentatie aan de Klant doorsturen. Houd er rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van de installatiepartners is om zorg te dragen voor de levering van compliancedocumentatie.


3. “Oplevering” van de installatie van de Producten betekent wanneer de Inbedrijfstelling heeft plaatsgevonden en alle documentatie aanwezig is. De Klant aanvaardt de Producten die moeten worden opgeleverd op het moment van Inbedrijfstelling en aanlevering van de relevante documentatie.


4. De Oplevering van het zonne-energiesysteem en de Oplevering van de batterij, Laadpaal en/of Warmtepomp indien van toepassing, vindt vaak niet gelijktijdig plaats.

5.3 Facturatie en betaling

1. Otovo stuurt bij Levering van het zonne-energiesysteem een factuur voor de relevante Producten naar de Klant.

2. De Klant betaalt binnen 10 dagen na ontvangst van de betreffende factuur. In geval van niet-tijdige betaling betaalt de Klant wettelijke rente in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot achterstallige betalingen. Daarnaast is de Klant aansprakelijk voor het betalen van eventuele gerechtskosten en/of incassokosten die ontstaan als de achterstallige betaling wordt overgedragen aan een derde partij voor incasso.

3. Oplevering van de Producten kan om bovengenoemde redenen plaatsvinden na facturering door Otovo, in die gevallen dient de factuur binnen de vastgestelde betaaldatum volledig te worden voldaan. Houd er rekening mee dat de vervaldatum van de betaling kan liggen op het tijdstip voorafgaand aan de Inbedrijfstelling en Oplevering van de Producten.


4. Otovo kan verlangen dat de installatie geheel of gedeeltelijk wordt betaald voordat de installatie wordt gestart. Klanten met financiering voor zonne-energiesystemen zullen Otovo informeren in geval van afkeuring van een dergelijke financiering.

5.4 Gegevens en monitoring

1. Voor het aansluiten van de Producten op het internet is vereist dat de Klant wifi-dekking beschikbaar heeft wanneer de inverter en/of batterij wordt geïnstalleerd en dat tijdens de installatie de wifi-netwerknaam en het wifi-wachtwoord aan de installateur ter beschikking zijn gesteld.


2. In gevallen waarin onvoldoende wifi-dekking en signaalkwaliteit beschikbaar is, is de Klant verantwoordelijk voor het verzekeren en uitvoeren van internetverbinding voor de Producten. Houd er rekening mee dat niet alle inverters of batterijen op andere wijze dan via wifi op het internet kunnen worden aangesloten.


3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de internetverbinding werkt en dat de omvormer(s) en/of batterij(en) zijn geconfigureerd met het juiste wachtwoord. Otovo of de installatiepartners van Otovo zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in verband met de internetverbinding.

4. Aansluiting van de laadpaal op het internet vereist dat de Klant een bekabelde internetverbinding levert in dezelfde of aangrenzende ruimte als de laadpaal, met een maximale afstand van 5 meter van de laadpaal.

5. Otovo zal de Klant assisteren bij het registreren van de Producten op het toepasselijke internetportaal van fabrikanten. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van de gegevens op het portaal van de fabrikant is onderworpen aan door de betreffende fabrikant gestelde voorwaarden en is uitsluitend van toepassing tussen de fabrikant en de Klant. De Klant dient de fabrikant uitdrukkelijk op de hoogte te stellen indien hij/zij niet wenst dat de Producten op het internetportaal van de betreffende fabrikant worden geregistreerd.


6. Otovo heeft het recht om naar eigen inzicht productie- en/of oplaad gegevens van de Producten te verzamelen, op te slaan en te gebruiken. Zie ons privacybeleid ( www.otovo.nl/legal/privacy) voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop Otovo omgaat met persoonsgegevens.


7. Klanten kunnen gebruik maken van de Otovo App of Otovo My Page, indien beschikbaar, om productiegegevens van het zonne-energiesysteem te bekijken. Voor de beschikbaarheid van gegevens in de Otovo App of Otovo My Page is vereist dat alle internetverbindingen werken zoals bedoeld en dat het zonne-energiesysteem volgens de verstrekte specificaties is geconfigureerd voor het portaal van de omvormer fabrikant. Otovo garandeert niet dat de gegevensintegratie naar het omvormer-portaal te allen tijde werkt. De Klant begrijpt dat de gegevensintegratie, de Otovo App en Otovo My Page te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd of geannuleerd.


8. De Klant geeft Otovo het recht om de Producten, inclusief het adres van de installatie, op het internetportaal van de betreffende fabrikant te registreren en de in het internetportaal beschikbare gegevens voor de installatie van de Klant in te zien, te downloaden en op te slaan. Tevens geeft de Klant de betrokken fabrikant het recht om in het internetportaal beschikbare gegevens met Otovo te delen.


9. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat het monitoring-portaal van een bestaand zonne-energiesysteem beschikbaar, toegankelijk en compatibel is met de batterij en/of laadpaal


9. Een zonne-energiesysteem dat verkocht wordt met optimalisering middelen omvat geen monitoring van prestaties op paneel niveau.

5.5 Kennisgeving aan de verzekeringsmaatschappij van de Klant

De Klant is verantwoordelijk de verzekeringsmaatschappij in kennis te stellen over de installatie van het zonne-energiesysteem in eigendom van de Klant voorafgaand aan de installatie van de Producten.

5.6 Systeemvoorwaarden

1. Het zonne-energiesysteem wordt gebalanceerd tussen het nominale DC-vermogen van de zonnepanelen en de AC power output (wisselstroom uitvoer) van de inverter.


2. De in de Specifieke voorwaarden vermelde omvang en het vermogen van het zonne-energiesysteem heeft betrekking op de nominale DC-vermogensopbrengst van de zonnepanelen.


3. De installateur zal als onderdeel van de ontwikkeling van het project van het zonne-energiesysteem de optimale inverter voor het project beoordelen. Aangezien de meeste inverters efficiënter zijn bij een hoge utilisatie, zal de inverter in veel gevallen iets lager worden gedimensioneerd dan het nominale DC-vermogen van alle zonnepanelen samen. Dit wordt gedaan om de jaarlijkse energieproductie van het systeem te optimaliseren, en kan leiden tot een mindere piekbelasting van de vermogensproductie uit het zonne-energiesysteem op uitzonderlijk zonnige dagen.


4. De in de Specifieke voorwaardengenoemde capaciteit (kWh) Van De Batterij heeft betrekking op de maximaal te gebruiken energiecapaciteit van de Batterij.


5. Het vermogensvermogen (kW) van de laadpaal, zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden, heeft betrekking op het maximale laadvermogen dat mogelijk is. Dit kan worden beperkt door beperkingen in het elektrische systeem van de klant. Het verwijst ook niet naar het daadwerkelijke vermogen van de laadpaal op elk willekeurig moment.


6. Het vermogensvermogen (kW) van de warmtepomp, zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden, heeft betrekking op het nominale vermogen, zoals gespecificeerd door de fabrikant. Het verwijst niet naar het daadwerkelijke vermogen van de warmtepomp, dat wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot de buitentemperatuur, de binnentemperatuur en het vochtigheidsniveau. Het kan ook worden beperkt door beperkingen in het elektrische systeem van de klant.

7. De Producten kunnen geluid produceren als gevolg van koelventilatoren en/of schakelcomponenten in inverters of in elektrische en elektronische circuits.

5.7 Verkoop overtollige stroom

De Klant is eigenaar van stroom geproduceerd door het zonne-energiesysteem en/of opgeslagen in de batterij, en/of in de Laadpaal gevoed.. Otovo is niet verantwoordelijk voor de verkoop van overtollige stroom.

5.8 Marketing en sociale media

De Klant verleent Otovo het recht om vrij gebruik te maken van beelden van het eigendom van de Klant, de Producten en het installatieproces voor marketingdoeleinden, waaronder sociale media.

6 Garanties


6.1 Inleiding

Otovo biedt garanties die aanvullend zijn op de verplichte rechten die de Klant heeft volgens de lokale wetgeving. Niets in deze Sectie 6 zal worden geacht enige wettelijke klachtplicht volgens de toepasselijke en verplichte wetgeving te beperken.

De garantietermijn onder de door Otovo aangeboden garanties begint bij de levering van de producten, zoals gespecificeerd in Sectie 5.1.


6.2 Garantie installatiewerkzaamheden

1. Otovo verleent een garantie van 10 jaar op het werk uitgevoerd door Otovo of Otovo’s installatiepartners tijdens de installatie van het zonne-energiesysteem, de batterij en/of de laadpaal. Met betrekking tot warmtepompen biedt Otovo geen garantie op de installatie bovenop de verplichte rechten die de klant heeft volgens de lokale wetgeving.


2. Schade veroorzaakt door Otovo of de installatiepartners van Otovo die zich binnen de garantietermijn manifesteert, wordt volgens deze Algemene Voorwaarden hersteld en/of vergoed. De Klant zal zijn uiterste best doen om de gevolgen van de schade te minimaliseren.6.3 Productgarantie

1. Otovo verleent de volgende productgaranties gerelateerd aan de Producten die van toepassing zijn; a) Met betrekking tot het zonne-energiesysteem verleent Otovo een productgarantie van 10 jaar op het volledige zonne-energiesysteem, inclusief de zonnepanelen, omvormers, montagematerialen en kabels.

b) Otovo verleent een productgarantie van 10 jaar op de batterij.

c) Otovo verleent een productgarantie van 5 jaar op de laadpalen.

d) Otovo biedt geen productgarantie met betrekking tot warmtepompen, anders dan wat vereist is door de toepasselijke wetgeving. De klant moet vertrouwen op de productgarantie van de betreffende warmtepomp fabrikant.


2. Tijdens de garantietermijn garandeert Otovo dat de bovengenoemde producten als bedoeld functioneren en vrij zijn van fabricagefouten.


3. Defecten van of gebreken aan onderdelen van de Producten gedurende de productgarantietermijn worden geheel naar eigen inzicht van Otovo vervangen of gerepareerd. De Klant heeft geen recht op enige vergoeding voor gebreken of defecten, met inbegrip van een vergoeding voor verlies van energieproductie gedurende de periode van storing, vervanging of reparatie.


4. De productgarantie die Otovo geeft dekt de directe en noodzakelijke kosten die nodig zijn voor reparatie of vervanging van het defect of het gebrekkige Product alleen.


5. Wijzigingen aan het uiterlijk of kleine schade veroorzaakt door Otovo of de installatiepartners van Otovo in verband met de reparatie of vervanging van Producten onder deze garantie worden niet gerepareerd of vergoed.


6. De Klant is verantwoordelijk voor alle gemaakte directe kosten aan Otovo in geval van een onterechte garantieclaim van de Klant.7. Productgaranties die buiten de productgarantie van Otovo vallen en die rechtstreeks door de fabrikant worden gegeven, zijn een zaak tussen de Klant en de fabrikant. Houd er rekening mee dat dergelijke uitgebreide garanties de Klant kunnen verplichten de producten te registreren volgens de procedures van de fabrikant.

6.4 Prestatiegarantie

1. Otovo geeft geen garanties over de prestaties van de Producten, anders dan hetgeen in dit artikel is beschreven.


2. Prestatiegaranties die rechtstreeks door de fabrikant worden gegeven, zijn een zaak tussen de Klant en de fabrikant. Houd er rekening mee dat dergelijke prestatiegaranties de Klant kunnen verplichten de producten te registreren volgens de procedures van de fabrikant.


3. Prestatiegaranties met betrekking tot het zonne-energiesysteem:


a. Otovo garandeert dat het zonne-energiesysteem het nominale DC systeemvermogen heeft zoals bepaald in de Overeenkomst, maar geeft geen garanties voor energieproductie, tenzij specifiek anders vermeld.


b. De door Otovo gegeven geschatte opbrengst uit energieproductie is gebaseerd op het systeemvermogen en de beschikbare databases voor zonne-energie, klimaatgegevens en details over de installatielocatie. De daadwerkelijke energieproductie zal in de loop der tijd variëren en kan worden beïnvloed door lokale weersverschillen, schaduw door vegetatie, gebouwen in de buurt of specifieke kenmerken ter plaatse. Eventuele schaduw van (nabijgelegen) gebouwen, vegetatie of dergelijke worden niet meegenomen in de schattingen.
4. Prestatiegaranties met betrekking tot de batterij:


a. Otovo garandeert dat de batterij de Maximale Bruikbare Energie-capaciteit (kWh) heeft zoals gespecificeerd in de Specifieke Voorwaarden.
b). Verminderde capaciteit van de batterij onder de Maximale Bruikbare Energie (zoals gespecificeerd in de Overeenkomst) als gevolg van normaal gebruik, veroudering en/of degradatie wordt op zichzelf niet beschouwd als een defect of storing. Verminderde capaciteit kan alleen als een defect of storing worden beschouwd als de capaciteit aanzienlijk lager is dan wat gebruikelijk is voor een batterij met dezelfde leeftijd en hetzelfde gebruik, volgens gegevens die door de fabrikant zijn verstrekt.

6.5 Vervallen van garantie

1. Om van de garanties gebruik te kunnen maken, zal de Klant gebruikmaken van de Producten volgens de zorgvuldigheidsnormen van een normaal prudent persoon. De Klant dient foutmeldingen in acht te nemen en te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het onmiddellijk afsluiten van het toepasselijke onderdeel indien dit nodig geacht kan worden of op verzoek van de fabrikant of Otovo. Schade die aan de Producten of de omgeving daarvan wordt toegebracht als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid of het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud, wordt niet gedekt door de garanties.


2. De Klant zal verder noodzakelijk preventief onderhoud aan de Producten uitvoeren.


Met betrekking tot het zonne-energiesysteem omvat dit preventief onderhoud onder meer het afvoeren van vuil op de zonnepanelen, een goede reiniging van de zonnepanelen in geval van extreme stof of zandophopingen, het verwijderen van ijs of het verwijderen van overtollige sneeuw op de zonnepanelen. Voorts zal de Klant preventief onderhoud uitvoeren van elementen op het terrein die de veiligheid, functie of werking van het zonne-energiesysteem kunnen beïnvloeden of bedreigen (bijvoorbeeld het snoeien van heggen of bomen en het verwijderen van vuil of stof rond de zonnepanelen).


Met betrekking tot de batterij kan dit preventief onderhoud bestaan uit automatische en/of geplande laad- en ontlaadcycli. Elke verstoring van of het uitschakelen van een dergelijke preventieve onderhouds functionaliteit die automatisch op de batterij wordt uitgevoerd, kan de garanties aantasten.

Met betrekking tot de laadpaal omvat preventief onderhoud ervoor zorgen dat het apparaat zich in een schone en droge omgeving bevindt, niet vatbaar voor condensatie of waterlekkage, zoals onder waterleidingen en luchtinlaten. Als het wordt schoongemaakt, moet dit alleen worden gedaan met de wisselstroom losgekoppeld, met behulp van perslucht of een zachte, droge doek. Het gebruik van water of andere chemicaliën kan de garantie ongeldig maken.

Met betrekking tot de warmtepomp omvat preventief onderhoud ervoor zorgen dat de binnenunit zich in een schone omgeving bevindt en niet wordt blootgesteld aan temperaturen onder of boven de toelaatbare werktemperaturen zoals vermeld door de fabrikant. Voor de buitenunit omvat preventief onderhoud bescherming tegen extreme weersomstandigheden zoals sterke wind of zware sneeuw. Het omvat ook elk verplicht onderhoudsschema dat wettelijk vereist is. Als het wordt schoongemaakt, moet dit alleen worden gedaan met de wisselstroom losgekoppeld, met behulp van perslucht of een zachte, droge doek. Het gebruik van water of andere chemicaliën kan de garantie ongeldig maken.


3. Om van de garanties gebruik te kunnen maken, dient het gebruik van de Producten in overeenstemming te zijn met de door de fabrikant verstrekte richtlijnen.


Met betrekking tot de batterij kunnen buitensporige of frequente cycli van de batterij de garanties aantasten.

6.6 Uitsluitingen en beperkingen

De garanties dekken geen schade aan personen, eigendommen of derden, wat echter wel gedekt kan zijn door andere rechten die de Klant heeft als Otovo-klant.

De garanties zijn geen verzekeringsproducten en dekken alleen gebreken, storingen of schade veroorzaakt door inherente zwakheden in producten of vakmanschap. De garanties dekken geen schade, gebreken of storingen veroorzaakt door of als gevolg van de handelingen of nalatigheden van de Klant of een derde partij of enige externe gebeurtenissen, inclusief maar niet beperkt tot:

a) schade veroorzaakt door de Klant of een derde partij;

b) werk uitgevoerd door de Klant of een derde partij dat de producten verstoort;

c) weersomstandigheden, branden, natuurrampen of soortgelijke incidenten.

Elk werk uitgevoerd door de Klant of een derde partij dat het werk verstoort dat door Otovo of Otovo’s installatiepartner is uitgevoerd tijdens de garantieperiode, resulteert in het vervallen van de garanties.

De producten zijn vatbaar voor slijtage na verloop van tijd en door gebruik. Esthetische veranderingen, verminderde energieprestaties en productie, en/of degradatie van de capaciteit volgens gegevens verstrekt door de fabrikant veroorzaakt door normaal gebruik en/of veroudering, moeten worden verwacht en worden niet gedekt door de prestatiegaranties.

6.7 Overdrachtsrecht De garanties gelden voor de persoon die de producten van Otovo heeft gekocht en voor elke persoon die het wettelijke eigendom van de producten overneemt tijdens de garantieperiode.

6.8 Kennisgeving

Om te profiteren van Otovo's garanties moet de Klant Otovo zo snel mogelijk en binnen 7 dagen na ontdekking van enige schade, gebreken of storingen aan de producten op de hoogte stellen of redelijkerwijs verwacht had kunnen worden deze te ontdekken. Het ontbreken van een dergelijke kennisgeving kan de garanties ongeldig maken.

Na kennisgeving van enige schade, gebrek of storing gedekt door de garanties, moet de Klant Otovo redelijke tijd geven voor beoordeling en reparatie of vervanging, en eventuele vertragingen door beperkte capaciteit binnen Otovo’s installateursnetwerk, weersomstandigheden of andere redenen geven geen recht op compensatie. Otovo kan om aanvullende documentatie van de Klant vragen om de claim te beoordelen.7 Schade en vergoeding

7.1 Schade

7.1.1 Schade aan eigendommen van de Klant

1. Otovo verplicht zich bij de installatie van de Producten met zorg om te gaan met de eigendommen van de Klant. Otovo verplicht zich tot vergoeding van schade veroorzaakt door nalatigheid van Otovo of de installatiepartners van Otovo.


2. Geringe schade aan eigendommen van de Klant als gevolg van normale installatiewerkzaamheden worden niet beschouwd als schade aan eigendommen van de Klant. Dergelijke kleine wijzigingen kunnen onder meer bestaan uit kapotte dakpannen, deuken of krassen in dakmaterialen, penetratie van spanten door spijkers of schroeven en/of veranderingen in water- of sneeuwdragende eigenschappen van het bouwwerk. Otovo is niet verantwoordelijk voor het verlies van garanties met betrekking tot het dak dat voortvloeit uit deze installatiewerkzaamheden.


3. Indien het dak van de Klant is voorzien van dakpanelen, bestaat tijdens de installatie van het zonne-energiesysteem het risico van deuken en daarmee verlies van productgarantie. Otovo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies van garantie of deuken in dakpanelen.


4. De Klant is verantwoordelijk voor bestendigheid tegen (zware) sneeuwval met betrekking tot het dak bij de aankoop van een zonne-energiesysteem.


7.1.2 Schade aan openbare eigendommen of aan eigendommen van derden

Otovo is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan openbare eigendommen of eigendommen van derden als gevolg van de Producten, tenzij schade is veroorzaakt door fouten of nalatigheid van Otovo of de installatiepartners van Otovo.


7.1.3 Beperkte aansprakelijkheid

1. Otovo of haar installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen van de Klant die wordt veroorzaakt door nalatigheid van de Klant of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden.


2. Otovo en haar installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor letsel veroorzaakt door onbevoegde toegang tot de installatielocatie of de ruimtes waar de installatie wordt uitgevoerd.

7.2 Herstel van schade

1. Schade of fouten aan de Producten veroorzaakt door Otovo of Otovo's installatiepartners en onderaannemers, waarvoor Otovo verantwoordelijk is, tijdens de installatie van de Producten of andere werkzaamheden die ingevolge deze Algemene Voorwaarden worden uitgevoerd, worden door Otovo naar eigen inzicht hersteld of vervangen.


2. De Klant is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk melden van schade of fouten aan Otovo. Otovo is niet verantwoordelijk voor herstel of vervanging van schade aan de Producten die niet binnen een redelijke termijn nadat de Klant op de hoogte is gesteld van dergelijke schade aan Otovo is gemeld.


3. Otovo verplicht zich ertoe dergelijke defecte apparatuur of schade aan de Producten, veroorzaakt door Otovo of installatiepartners tijdens de installatie en waarvoor Otovo verantwoordelijk is, te repareren of te vervangen. Otovo doet dit zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn nadat de Klant Otovo daarvan in kennis heeft gesteld.

7.3 Vergoeding

7.3.1 Directe schade

1. Otovo is aansprakelijk voor directe schade van de Klant die het gevolg is van vertraagde levering van en gebreken aan de Producten. Directe schade betekent noodzakelijke en gedocumenteerde extra kosten die de Klant maakt als gevolg van het gebrek of de vertraagde levering.


2. Otovo is niet verantwoordelijk voor directe schade indien het gebrek of de vertraging het gevolg is van omstandigheden buiten de macht van Otovo en waarbij Otovo in redelijkheid niet mag hebben verwacht de gevolgen daarvan te voorkomen of weg te nemen.


3. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal geacht worden enig wettelijk recht dat aan de Klant wordt toegekend te beperken volgens toepasselijk en dwingend Nederlands (consumenten)recht.
7.3.2 Indirecte schade

Otovo is niet verantwoordelijk voor indirecte schade die door Klanten, consumenten of zakelijke klanten, wordt geleden als gevolg van vertraagde levering van en gebreken aan de Producten, tenzij de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet door Otovo. Met indirecte schade wordt onder meer bedoeld gederfde winst doordat de Producten niet beschikbaar zijn voor gebruik zoals verwacht.


7.3.3 Productieverlies

Productieverlies of verlies van functionaliteit kan optreden in geval van uitvaltijd of storing van de Producten of in geval van stroomstoringen of netwerkfouten. Otovo is niet verantwoordelijk voor het vergoeden van productieverlies dat buiten de macht van Otovo is ontstaan, inclusief fouten veroorzaakt door het openbaar en/of lokaal netwerk.

7.4 Afwijzing van aansprakelijkheid

1. De Producten zijn niet de primaire elektriciteitsbron van de Klant. Otovo is derhalve niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door stroomuitval.


2. Wanneer er geen vermogen meer is in het net, zal het volgende zich voordoen;


a) Zal het zonne-energie systeem zichzelf uitschakelen.


b) Zal de batterij automatisch uitschakelen, tenzij de klant een noodstroomvoorziening heeft laten installeren.


c) De Laadpaal is ontworpen om uitschakelen, tenzij de klant speciale elektrische componenten heeft laten installeren op de hierboven vermelde batterij en de laadpaal hier op is aangesloten.


d) De warmtepomp zal automatisch uitschakelen.2. Alle werkzaamheden aan de Producten dienen te worden uitgevoerd door daartoe bevoegd personeel. Otovo is derhalve niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door onder meer reparaties en onderhoud door onbevoegd personeel.

8 Beëindiging en geschillen

8.1 Beëindiging

8.1.1 Opzegging en ontbinding door de Klant

1. De Klant kan de Overeenkomst kosteloos opzeggen binnen 14 dagen na de contractdatum (zoals gespecificeerd in de Specifieke voorwaarden).


2. In geval van een prijsverhoging van meer dan 5% ten opzichte van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, kan de Klant de Overeenkomst kosteloos beëindigen binnen 14 dagen nadat deze prijsverhoging door Otovo of de installatiepartners van Otovo aan de Klant is medegedeeld.


3. Na 14 dagen na de Contractdatum, maar vóór aanvang van de installatie, kan de Klant de installatie beëindigen tegen betaling van een annuleringsvergoeding van EUR 600.


4. Annulering of beëindiging door de Klant dient schriftelijk te geschieden met behulp van het op verzoek ter beschikking gestelde annuleringsformulier van Otovo.


5. In geval van beëindiging van de Overeenkomst door de Klant na de overeengekomen aanvangsdatum, zal de Klant de reeds voltooide werkzaamheden en geleverde materialen betalen tezamen met het betalen van alle extra kosten die voortkomen uit het ontmantelen en retourneren van de materialen.

6. Onvoldoende financiering voor de Klant heeft geen invloed op het recht van Otovo op annuleringskosten.


8.1.2 Opzegging en ontbinding door Otovo

1. Otovo kan de Overeenkomst kosteloos ontbinden zonder exta kosten voor Otovo;

a)indien de Klant niet binnen 30 dagen na ondertekening van de Overeenkomst de benodigde informatie heeft verstrekt aan Otovo of de installatiepartners van Otovo voor de uit te voeren installatie. In dat geval kan Otovo aan de Klant een beëindigingsvergoeding van EUR 600 in rekening brengen.


b)indien de installatie niet kan worden voltooid als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Otovo - zoals het ontbreken van goedkeuring van lokale autoriteiten en wijzigingen in de nationale regelgeving.


c) indien de installatie niet binnen redelijke termijn kan worden uitgevoerd, als gevolg van vertragingen veroorzaakt door de Klant of door de Klant ingeschakelde derden - zoals het niet gereed zijn van het gebouw, gebrek aan elektriciteit ter plaatse of soortgelijk.


d). als gevolg van onjuiste informatie die door de Klant aan Otovo of de installatiepartners van Otovo is verstrekt, in welk geval de Klant de kosten voor verrichte werkzaamheden en alle geleverde materialen door Otovo, de installatiepartners of onderaannemers van Otovo vergoedt.


e) vanwege lokale omstandigheden die de installatie aanzienlijk bemoeilijken of die tot aanzienlijk hogere kosten kunnen leiden.


f) vanwege beperkingen in de toeleveringsketen, zoals tekorten of vertragingen in de levering van materialen, gebrek aan capaciteit, of als gevolg van hogere kosten voor de aankoop van materialen of diensten die nodig zijn om de Overeenkomst na te komen.

8.2 Geschillen

De Overeenkomst word beheerst door en

uitgelegd naar Nederlands recht. Geschillen tussen de Klant en Otovo dienen in der minne te worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is, kan ieder der partijen het geschil voorleggen aan de gewone rechter. Partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam, met dien verstande dat het voorgaande niet geacht wordt enig wettelijk recht dat de Klant wordt toegekend naar toepasselijk en dwingend Nederlands recht te beperken.