HUUROVEREENKOMST ZONNE-ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN ZONNE-ENERGIESYSTEEM

1. Aard van de Overeenkomst

Dit is een huurovereenkomst. De Algemene Voorwaarden, tezamen met Bijlage A, Bijlage B en Bijlage C en het onderdeel Specifieke Voorwaarden, worden beschouwd als de volledige overeenkomst (de “Overeenkomst”) waarin de voorwaarden van de huur zijn vastgesteld.

De Klant verklaart dat hij de enige rechthebbende is op het Eigendom of bevoegd is en de volledige bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst namens en als vertegenwoordiger van alle andere rechthebbenden op het Eigendom te ondertekenen.

2. Duur

Deze Overeenkomst treedt in werking op de Contractdatum en eindigt op de Einddatum, behoudens het bepaalde in artikel 25 en 26 hieronder.

3. Voorwerp van de Overeenkomst

3.1

Het zonne-energiesysteem wordt door EDEA overgenomen van Otovo B.V (“Otovo”) en zal op verzoek van de Klant op het Eigendom worden geïnstalleerd door de Installateur zoals beschreven in artikel 9 hieronder, uitsluitend om het gebruiksrecht van het zonne-energiesysteem aan de Klant te verlenen.

3.2

EDEA is eigenaar van het zonne-energiesysteem. Otovo is in het kader van deze Overeenkomst een dienstverlener van EDEA die een selectie van operationele en administratieve diensten uitvoert, zoals verkoop, installatie, onderhoud en ondersteuning namens EDEA. De diensten “Otovo App” en “Otovo my page” worden rechtstreeks door Otovo namens haarzelf geleverd en worden daarom apart geregeld onder haar eigen voorwaarden. Met betrekking tot deze Overeenkomst is EDEA te allen tijde vrij om deze diensten zelf te leveren, ofwel de diensten uit te besteden aan een andere aanbieder dan Otovo.

3.3

Indien de Klant meer dan één fysiek persoon is, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen.

4. Prijs

4.1

De Maandelijkse Termijn die door EDEA in de afdeling Specifieke Voorwaarden wordt aangeboden, behoudens wijzigingen in de Consumentenprijsindex, is de relevante maandelijkse prijs voor de huur van het zonne-energiesysteem, met dien verstande dat de algemene Prijsaannames vermeld in artikel 4.7 van deze Overeenkomst geldig zijn en dat alle aannames of informatie die over het Eigendom wordt verstrekt juist zijn.

4.2

Indien de installatie van het zonne-energiesysteem niet voldoet aan de algemene prijsaannames in artikel 4.7 van deze Overeenkomst, wordt de Prijs van de huurovereenkomst dienovereenkomstig verhoogd of verlaagd. De Klant zal vooraf op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen. De Klant heeft het recht om wijzigingen af te wijzen die leiden tot prijsaanpassingen van meer dan 5%. Indien de Klant dergelijke wijzigingen afwijst, heeft EDEA het recht het project te annuleren en de Overeenkomst te beëindigen.

4.3

De in de afdeling Specifieke Voorwaarden vermelde prijzen en vergoedingen omvatten te allen tijde de verhuur van een volledig zonne-energiesysteem waarin de voorwaarden in de algemene prijsaannames worden weergegeven, met inbegrip van alle materialen, werk, elektricien en inbedrijfstelling, tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.

4.4

Prijzen en vergoedingen zoals uiteengezet in de afdeling Specifieke Voorwaarden omvatten nooit vergoedingen of kosten met betrekking tot de lokale vereisten van de netbeheerders die te allen tijd in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, wijziging van de elektriciteitsmeter, indien dit door lokale, regionale of overheidsinstanties wordt verlangd.

4.5

Locatiebezoeken vóór de installatiedatum worden niet uitgevoerd tenzij EDEA, Otovo of onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor het project en gedetailleerde planning van de installatie dit noodzakelijk achten.

4.6

Campagnes en kortingen kunnen niet na de Contractdatum worden samengevoegd of met terugwerkende kracht worden toegepast. Projecten die worden verkocht met optimizers omvatten geen prestatiemonitoring op paneelniveau.

4.7

Prijsvoorwaarden

Prijzen en Vergoedingen zoals beschreven in de afdeling Specifieke Voorwaarden zijn gebaseerd op een installatie die binnen reguliere en normale omstandigheden wordt uitgevoerd, met inbegrip van alle volgende aannames:

a) Het Eigendom waar het zonne-energiesysteem geïnstalleerd dient te worden, is uiterlijk twee maanden na de Contractdatum gereed en beschikbaar voor installatie. Houd er rekening mee dat de daadwerkelijke installatiedatum om redenen die hieronder worden beschreven later kan zijn.

b) De inverter is geplaatst en aangesloten op het elektriciteitsnetwerk in hetzelfde gebouw als het zonne-energiesysteem, in dezelfde of aangrenzende ruimte als de meterkast of het elektrische circuit, met een maximale kabellengte van 10 meter.

c) Verborgen bekabeling, binnen of buiten, is niet inbegrepen in de Prijs.

d) Het gebruik van optimizers is niet inbegrepen in de Prijs, tenzij anders aangegeven.

e) Bestaande kabelgeleiders worden alleen gebruikt indien deze passen en geschikt zijn voor de apparatuur die voor het project wordt gebruikt.

f) Het openbare net en het net van het Eigendom voldoen aan de huidige regelgeving en hebben voldoende capaciteit en zijn van voldoende kwaliteit om het zonne-energiesysteem zonder aanvullende verbeteringen of aanpassingen aan te kunnen sluiten.

g) De meterkast voldoet aan de huidige regelgeving en heeft voldoende ruimte.

h) De hoofdzekering, het elektrische circuit en het subcircuit zijn voldoende gedimensioneerd.

I) De installatie vindt plaats op hetzelfde gebouw als waar de hoofdmeterkast zich bevindt. In geval van plaatsing op een ander gebouw kunnen extra kosten ontstaan als gevolg van de noodzaak van extra bekabeling en/of sub-circuits.

j) De dakbedekking is geschikt en impermeabel en heeft een vaste dakonderbouw die geschikt is voor montage en bevestiging van de zonnepanelen. Indien het dak of het Eigendom in een zodanige staat verkeren dat de installatie van het zonne-energiesysteem niet veilig kan worden uitgevoerd zonder grote reparatie- of bouwkundige werkzaamheden aan de dakbedekking en/of de onderbouw, heeft EDEA het recht het project te annuleren, de Overeenkomst zonder enige aansprakelijkheid te beëindigen en de gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen.

k) Dakbedekking anders dan die welke op de website als optie wordt aangeboden, kan, indien beschikbaar, apart worden aangeboden en geprijsd.

l) Installaties met ingelegde panelen, indien aangeboden, zijn afzonderlijk geprijsd en de prijs is inclusief het verwijderen van dakpannen en andere dakbedekking in het aangewezen paneelgebied. Bij plaatsing op een nieuw dak dient het dak geschikte latten te hebben die reeds gemonteerd zijn.

m) Bijzondere dakbedekking, zoals gras, bepaalde specifieke leisoorten, dakmaterialen die asbest bevatten, worden apart geprijsd. Indien asbest op materialen aanwezig is, heeft EDEA het recht om het project te annuleren en de Overeenkomst te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid en eventuele gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen.

5. Informatie van de Klant

5.1

De Prijs voor het zonne-energiesysteem is gebaseerd op informatie die door de Klant aan EDEA en haar partners wordt verstrekt. Door ondertekening van deze Overeenkomst bevestigt de Klant dat de verstrekte informatie correct is, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over de fysieke staat van het dak, het dakmateriaal, het elektriciteitsnetwerk en de meterkasten.

5.2

De Klant zal EDEA en haar partners alle relevante informatie verstrekken ten behoeve van de installatie van het zonne-energiesysteem. Kostenstijgingen als gevolg van gebrekkige informatieverstrekking door de Klant, zullen volledig aan de Klant worden gefactureerd of worden gebruikt als basis voor een herberekening van de huurprijs, zoals hiervoor onder 4.2 vermeld. Gebrekkige informatie omvat, maar is niet beperkt tot, onjuiste of misleidende informatie met betrekking tot de technische staat van het Eigendom.

5.3

EDEA heeft het recht om prijzen en toepasselijke vergoedingen aan te passen indien de door de Klant verstrekte informatie onjuist of misleidend is. Indien de Klant het niet eens is met een dergelijke prijsaanpassing, heeft EDEA het recht om het project te annuleren en de Overeenkomst te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant.

6. Gebruiksrecht

6.1

EDEA verleent vanaf de Leveringsdatum het gebruiksrecht van het zonne-energiesysteem aan de Klant. De Klant aanvaardt het gebruiksrecht. Na afloop van de huurperiode verbindt de Klant zich ertoe: (i) het zonne-energiesysteem op de Einddatum aan EDEA te retourneren, onder voorbehoud van betaling van de Ontmantelingsvergoeding; of (ii) het uitoefenen van de optie om het zonne-energiesysteem te kopen tegen een prijs die gelijk is aan de marktwaarde zoals bepaald door EDEA op het moment van het verstrijken van de Overeenkomst.

6.2

De Klant erkent hierbij dat het zonne-energiesysteem software omvat waarvan de intellectuele eigendomsrechten volledig eigendom zijn van EDEA of EDEA een licentie heeft verkregen die is verleend door de eigenaar van dergelijke intellectuele eigendomsrechten. De Klant verkrijgt hierbij een gebruiksrecht op bovengenoemde software. Genoemd gebruiksrecht is strikt beperkt tot de mate die nodig is voor het correct functioneren van het zonne-energiesysteem. Het is de Klant niet toegestaan reverse engineering geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen of uit te voeren, noch gebruik te maken van de software die niet valt onder het beperkte gebruiksrecht dat op grond van dit artikel wordt verleend.

7. Vergunningen, goedkeuringen en subsidies

7.1

De Klant is eindverantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, licenties en goedkeuringen van de relevante autoriteiten voorafgaand aan de installatie van het zonne-energiesysteem, waaronder, in voorkomend geval, de relevante verificatie van beperkingen of beperkingen die voortvloeien uit het vigerend bestemmingsplan en andere toepasselijke lokale wetten, gemeentelijke verordeningen, historische erfgoedregelgeving en alle andere beperkingen die onder de geldende regelgeving van toepassing kunnen zijn. Dergelijke goedkeuringen kunnen ook betrekking hebben op gemeentelijke bouw- en activiteitsvergunningen, elektriciteitsleverings- en aansluitovereenkomsten met de lokale netbeheerder en overtollige elektriciteitsverkoop- en afnameovereenkomsten met de elektriciteitsleverancier van de Klant. Indien de Klant dit wenst, verlenen EDEA en Otovo namens de Klant medewerking aan het proces van het aanvragen, beheren en verkrijgen van de licenties, goedkeuringen en vergunningen, maar zij zijn niet verantwoordelijk voor de verlening ervan of de informatie die erin is opgenomen. EDEA en Otovo kunnen indirect worden betrokken door het verstrekken van documenten en het volgen van de relevante procedure voor de overheidsinstanties of netwerkbeheerders.

7.2

EDEA of Otovo is/zijn niet verantwoordelijk voor de aanvraag, goedkeuring en/of weigering van lokale, gemeentelijke, provinciale, regionale of staatssubsidies, steun, lening of ondersteuning (de “Steun”) namens de Klant. De Prijzen van zulke Steun zijn in bruto en netto vermeld. De Klant is steeds aansprakelijk voor de brutoprijs bij Levering van het zonne-energiesysteem, zonder dat deze onderhevig zal zijn aan de ontvangst van gevraagde Steun. Op verzoek van de Klant kunnen Otovo of EDEA ermee instemmen de Klant in dit proces te helpen door de vragen van de Klant te beantwoorden en/of te adviseren bij het verkrijgen van subsidies, belastingaftrek en belastingkorting.

8. Selectie en inzet onderaannemers

8.1

Otovo en EDEA hebben onderaannemers in dienst voor de techniek, installatie en levering van het zonne-energiesysteem. De Klant stemt in met het feit dat onderaannemers worden ingezet voor de levering van het zonne-energiesysteem.

8.2

Een Installateur zal worden benoemd door EDEA of Otovo. De Installateur is verantwoordelijk voor de installatie van het zonne-energiesysteem op het Eigendom.

8.3

EDEA en Otovo selecteren installatiepartners en onderaannemers op projectbasis, rekening houdend met kosten, levertijden en andere factoren. De Klant aanvaardt dat de selectie van onderaannemers voor de techniek, installatie en Levering van het zonne-energiesysteem plaatsvindt naar eigen inzicht van EDEA en Otovo.

9. Engineering en planning

9.1

De onderaannemer en installatiepartner van EDEA en Otovo voeren de engineering en planning van het zonne-energiesysteem uit, waaronder de definitieve selectie van apparatuur en componenten, het elektrisch en mechanisch ontwerp. De project-engineering is gebaseerd op informatie van de Klant zoals het adres van het Eigendom, geüploade foto’s en informatie over het dakmateriaal.

9.2

De installatiepartner bepaalt de geschiktheid van de zonnepaneelplaatsen zoals voorgesteld door Otovo en de Klant en kan indien nodig wijzigingen aanbrengen in de gewenste paneelplaatsing om de installatie uit te voeren volgens veiligheidseisen of -eisen of beperkingen van de lokale netbeheerder of toepasselijke (lokale) wet- en regelgeving.

9.3

De installateur kan wijzigingen in de installatie voorstellen om de gewenste prestaties te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan het wijzigen van de paneelplaatsing, het wijzigen van het aantal panelen of het toevoegen van verbeteringen aan een of meer zonnepanelen. Deze wijzigingen zullen voorafgaand aan de installatie aan de Klant worden gemeld.

9.4

De installateur zal steeds binnen bepaalde veiligheidsbeperkingen plannen maken voor de inrichting en installatie van de zonnepanelen waaruit het zonne-energiesysteem bestaat. Deze beperkingen zullen er onder meer voor zorgen dat aan de eisen voor wind- en sneeuwbelasting wordt voldaan, dat waar nodig sneeuwschermen kunnen worden aangebracht en dat water efficiënt kan worden getransporteerd.

9.5

In gebieden waar het mogelijk relevant is, is het de Klant die verantwoordelijk is voor het aanbrengen van sneeuwschermen. Niettegenstaande het feit dat op verzoek ten minste 14 dagen voorafgaand aan het tijdstip van de installatie, sneeuwschermen kunnen worden aangebracht tegen extra kosten en in afwachting van beschikbaarheid. De sneeuwschermen zijn niet inbegrepen in de Prijs en Vergoedingen.

9.6

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA is het de Klant niet toegestaan systeemopstellingen te verlangen buiten de veiligheidsinstellingen die door de installatiepartners zijn vastgesteld.

9.7

Wijzigingen in de voor de installatie geplande materialen en apparatuur zijn mogelijk indien dit nodig is om redenen van toeleveringsketen, gebrek aan beschikbaarheid of gebrek aan geschiktheid van de oorspronkelijk voorgestelde apparatuur. EDEA en Otovo zullen de Klant van tevoren in kennis stellen indien de voor de installatie geplande zonnepanelen of inverters moeten worden gewijzigd.

10. Installatievoorbereiding

10.1

De installatiedatum wordt door de installateur tijdens de projectplanningsfase vastgesteld en daarna aan de Klant medegedeeld. De installatiedatum kan worden gewijzigd als gevolg van, maar niet beperkt tot, timing van goedkeuringen van de regelgeving en beperkingen in de toeleveringsketen.

10.2

De Klant is ervoor verantwoordelijk dat het Eigendom op de installatiedatum gereed en beschikbaar is voor het ontvangen van de installatie voor het zonne-energiesysteem. Indien dit niet het geval is, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht indien de Installateur niet in staat is de installatie uit te voeren zoals gepland.

10.3

De installatie van het zonne-energiesysteem vergt normaal gesproken 1 dag werk, afhankelijk van de omvang van het project. Sommige installaties hebben mogelijk meer tijd nodig. Het volledige proces inclusief wettelijke en/of lokale goedkeuringen van de netbeheerder en het werk verricht door een elektricien (aan de netwerkaansluiting) (indien nodig) duurt echter doorgaans 8-18 weken. Dit kan korter zijn als er geen wijziging van de netwerkaansluiting nodig is en er geen vergunning is vereist. De duur van de installatieperiode is afhankelijk van het seizoen, de weersomstandigheden, het formaat van het systeem en andere lokale omstandigheden. EDEA en Otovo zijn niet aansprakelijk voor langere dan verwachte installatieperiode als gevolg van de bovengenoemde omstandigheden. De installatie kan in meerdere fasen worden uitgevoerd.

10.4

Eventuele door de Klant gewenste upgrades of aanvullende bestellingen dienen tijdig voorafgaand aan de installatie kenbaar te worden gemaakt. Otovo en/of EDEA behouden zich het recht voor dergelijke upgrades of aanvullende bestellingen te weigeren indien de installatie reeds gepland was, of indien eventuele beperkingen bij EDEA, Otovo of de toeleveringsketen van de installatiepartner dergelijke upgrades niet mogelijk maken.

10.5

Als EDEA deze upgrade eenvoudig kan opvangen, kan dit leiden tot extra kosten. De Klant heeft het recht om deze extra kosten goed te keuren, dan wel de upgrade of aanvullende bestelling te annuleren. Een dergelijke annulering laat de verantwoordelijkheid van de Klant voor de oorspronkelijk geplande aankoop onverlet.

11. Installatie

11.1

De Klant zorgt ervoor dat EDEA, Otovo en hun medewerkers (zoals installatiepartners, elektriciens en andere onderaannemers) onbelemmerde toegang hebben tot het Eigendom ten behoeve van de installatie van het zonne-energiesysteem

11.2

De Klant is verantwoordelijk voor reeds bestaande omstandigheden op het Eigendom die de installatie van het zonne-energiesysteem verhinderen (bijv. structurele integriteit, niet-toegestane werkzaamheden, staat van het dak)

11.3

EDEA, Otovo en haar medewerkers zullen ongehinderd toegang hebben tot water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen ten behoeve van de installatie van het zonne-energiesysteem

11.4

De Klant is ervoor verantwoordelijk dat het elektriciteitsnetwerk te allen tijde is aangesloten tijdens de installatie en het testen van het zonne-energiesysteem

11.5

De Klant dient eventuele verwijderbare obstakels weg te nemen en sneeuw op te ruimen en soortgelijke maatregelen te nemen die nodig zijn voor de onbelemmerde toegang tot het Eigendom en de uitvoering van de installatie

11.6

Er mogen geen belemmeringen zijn die gemakkelijke toegang tot het dak beperken of bemoeilijken, zoals pergola’s, belemmeringen door planten, kassen of dergelijke.

11.7

Kostenstijging als gevolg van beperkingen op de toegang tot het Eigendom, elektriciteit of water worden volledig aan de Klant gefactureerd

11.8

De klant moet ervoor zorgen dat bezoekers, familieleden of huisdieren de werkzaamheden van het installatiepersoneel niet hinderen of zich geen toegang verschaffen tot de ruimten van de locatie waar de installatie plaatsvindt.

11.9

Er mogen geen onderdelen van het werk of de installatie of ander werk dat interfereert met het zonne-energiesysteem worden uitgevoerd door de Klant of door aannemers die de Klant afzonderlijk en op eigen initiatief contracteert zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA en/of Otovo.

12. Noodzakelijke aanpassingen

12.1

Aanpassingen met betrekking tot de omvang (bijv. aantal panelen) en configuratie (bijv. paneeltype, optimaliseringsmiddelen, inverter) kunnen optreden indien bijzondere omstandigheden op het dak een vermindering van het door zonnepanelen bestreken gebied vereisen.

12.2

Wijzigingen in de voor de installatie geplande materialen en apparatuur kunnen optreden indien dit nodig is om wijzigingen in de installatie op locatie op te vangen. De Klant aanvaardt dat dergelijke wijzigingen niet als gebrek of niet-conforme levering moeten worden beschouwd.

12.3

EDEA streeft ernaar om voorafgaand aan het installeren van het zonne-energiesysteem de noodzaak voor wijzigingen te identificeren, maar soms kunnen kleine wijzigingen optreden tijdens de installatiewerkzaamheden en zal de Prijs dienovereenkomstig worden verlaagd of verhoogd. De Klant zal vooraf op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen. De Klant heeft het recht om wijzigingen af te wijzen die leiden tot prijsaanpassingen van meer dan 5%. Indien de Klant dergelijke wijzigingen afwijst, heeft EDEA het recht het project te annuleren en de Overeenkomst te beëindigen.

13. Levering, ingebruikstelling en voltooiing van de installatie

13.1

Onder “Levering” van het Zonne-energiesysteem wordt verstaan alle apparatuur die is geïnstalleerd, getest en die juist en correct functioneert.

13.2

De “Ingebruikstelling” van het Zonne-energiesysteem wordt gedefinieerd als het opstarten van de energieproductie onder normale omstandigheden na goedkeuring van lokale autoriteiten zoals de lokale netbeheerder. In sommige gevallen is de Ingebruikstelling echter niet gelijktijdig met de Levering mogelijk als gevolg van een mogelijke vertraging in de controle op de naleving van de vereisten door de betreffende autoriteiten, het verlenen van de benodigde vergunningen of licenties of vertragingen die toe te rekenen zijn aan de netbeheerder.

13.3

EDEA en Otovo zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke vertragingen in de Ingebruikstelling van het zonne-energiesysteem om de in de vorige alinea genoemde redenen. De Klant kan in geval van vertraging trachten om vorderingen instellen tegen de lokale autoriteiten.

13.4

Sommige netwerkbeheerders of elektriciteitsleveranciers vereisen dat de Klant voorafgaand aan de ingebruikname van het zonne-energiesysteem de elektriciteitsmeters wijzigt. EDEA is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor vertragingen in de elektriciteitsproductie uit het zonne-energiesysteem als gevolg van het wijzigen van de elektriciteitsmeter door de netbeheerder.

13.5

De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat het zonne-energiesysteem in de praktijk kan werken, zelfs als een deel van de vergunningen of toestemmingen van de betreffende autoriteiten in behandeling is. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat de Klant door zijn energieleverancier niet wordt gecompenseerd voor de op het netwerk teruggeleverde overtollige energie.

13.6

De installatiepartner bereidt de documentatiemap voor (inleiding, kopie van de gebruikslicentie en betalingsbewijs van vergoedingen, elektriciteitsinstallatiecertificaat - samen met andere documenten met betrekking tot de overlegging van het certificaat: vergoeding, verklaring van overeenstemming, enz. -, conformiteitsverklaring, technische documenten en inverter-informatiebladen, modules en gebruikershandleiding). EDEA en Otovo zullen de map zo spoedig mogelijk na ontvangst van de installatiepartner naar de Klant sturen.

13.7

De Klant is verantwoordelijk voor het registreren van het zonne-energiesysteem bij zijn lokale netbeheerder, teneinde door zijn energieleverancier te kunnen worden vergoed voor eventuele overtollige energie die door het zonne-energiesysteem wordt opgewekt.

13.8

De “Voltooiing” van het zonne-energiesysteem wordt opgevat als het moment waarop de Ingebruikstelling is bereikt en EDEA de Klant alle documenten heeft verstrekt. De Klant aanvaardt de installatie van het zonne-energiesysteem als voltooid op het moment van ingebruikname en documentatie.

13.9

Betaling van overtollige energie die niet door de Klant wordt verbruikt en op het net wordt teruggeleverd, is een zaak tussen de Klant en de lokale netbeheerder of energieleverancier en kan goedkeuring van de betreffende autoriteiten vereisen. Otovo en EDEA zijn niet verantwoordelijk voor de betaling van overtollige energie, noch voor vertragingen tussen de voltooiing van het zonne-energiesysteem en de datum waarop een betaling voor overtollige energie aanvangt. Met betrekking tot de verplichting tot registratie van het zonne-energiesysteem verwijzen wij naar artikel 13.7 hierboven.

13.10

De Klant verleent EDEA en Otovo het recht om vrij gebruik te maken van afbeeldingen van het Eigendom, het zonne-energiesysteem en het installatieproces in marketingactiviteiten, waaronder sociale media-aandacht.

13.11

Bij levering ondertekent de Klant de “Conformiteitsverklaring” over de installatie en ontvangt hij het systeem op naam en vertegenwoordiging van EDEA.

14. Normale bedrijfsuitoefening

14.1

Vermogen

a) Het in deze Overeenkomst vermelde systeemformaat en -vermogen heeft betrekking op de uitvoer van het nominale gelijkstroomvermogen (DC-vermogen) van de zonnepanelen.

b) Het zonne-energiesysteem wordt gebalanceerd tussen het nominale DC-vermogen van de zonnepanelen en de uitvoer van het wisselstroomvermogen (AC-vermogen) van de inverter. De installateur beoordeelt als onderdeel van de project-engineering de meest geschikte inverter voor het installatieproject. Aangezien de meeste inverters efficiënter zijn bij een hoge benutting, zal de inverter in veel gevallen iets lager worden gedimensioneerd dan het nominale DC-vermogen van alle zonnepanelen samen. Dit wordt gedaan om de jaarlijkse energieproductie van het systeem te optimaliseren en kan leiden tot mindere piekbelasting van de energieproductie uit het zonne-energiesysteem op vooral zonnige dagen.

c) noch EDEA, noch Otovo zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijk verkregen elektriciteitsproductie of daadwerkelijk ervaren stroomproductie uit het zonne-energiesysteem. Variaties in energie- en energieproductie ontstaan onder meer door natuurlijke variaties in het lokale klimaat en weer, schaduw en het moment van de dag, alsmede natuurlijke veroudering van de componenten van het zonne-energiesysteem.

d) EDEA noch Otovo garanderen een minimale energieproductie die uit het zonne-energiesysteem wordt verkregen. EDEA garandeert echter dat het nominale DC-vermogen van het systeem bij levering in overeenstemming is met de technische specificaties.

e) Geluid vanuit het zonne-energiesysteem zal optreden als gevolg van koelventilatoren en/of schakelcomponenten in zonne-inverters.

f) De Klant verbindt zich ertoe het zonne-energiesysteem uitsluitend te gebruiken ten behoeve van energieproductie, primair voor eigen verbruik.

g) Het zonne-energiesysteem is niet de primaire elektriciteitsbron van Klant. EDEA is derhalve niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door stroomstoringen. Wanneer het vermogen uit het netwerk is verdwenen, schakelt het Zonne-energiesysteem automatisch uit.

h) Verlies van de productie kan optreden in geval van stilstandtijd of storing van het zonne-energiesysteem of in geval van stroomstoringen of netwerkfouten. EDEA en Otovo zijn niet verantwoordelijk om de Klant te compenseren voor verlies van productie, stilstandtijd of prestatieverschillen als gevolg van kwaliteitsproblemen, capaciteitsbeperkingen, fouten of storingen in het openbare en/of lokale netwerk, met inbegrip van de elektrische bekabeling of het circuit van het gebouw waarop het zonne-energiesysteem is aangesloten.

14.2

Onderhoud en herstel

a) De Klant verbindt zich ertoe de instructies op te volgen die zijn opgenomen in de bedienings- en onderhoudsdocumentatie die EDEA en Otovo de Klant op elektronische wijze zullen verstrekken, waaronder productgegevensbladen en gebruikershandleidingen.

b) De Klant verbindt zich ertoe om gebruik te maken van het zonne-energiesysteem met de op de wijze van een gemiddeld zorgvuldig handelend persoon.

c) De Klant zal noodzakelijk preventief onderhoud verrichten aan het zonne-energiesysteem, waaronder het afvoeren van vuil op de zonnepanelen, een goede reiniging van de zonnepanelen in geval van extreme stof of zandophopingen, het verwijderen van ijsophoping of het verwijderen van overtollige sneeuw op de zonnepanelen. De Klant is tevens verplicht om preventief onderhoud uit te voeren aan elementen op het Eigendom die de veiligheid, functie of werking van het zonne-energiesysteem kunnen beïnvloeden of bedreigen (d.w.z. het snoeien van hagen of bomen en het verwijderen van vuil of stof rond de zonnepanelen).

d) Eventuele werkzaamheden aan het zonne-energiesysteem dienen door daartoe bevoegd personeel te worden uitgevoerd. EDEA of Otovo zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door onder meer reparaties en onderhoud door onbevoegd personeel.

e) Er dienen geen andere interventie of werkzaamheden aan het zonne-energiesysteem door Klant of door een derde op initiatief van Klant te worden uitgevoerd, met inbegrip van reparaties, vervangingen of verplaatsingen van onderdelen, anders dan hierboven vermeld of in de bedienings- en onderhoudsdocumentatie die overeenkomstig artikel 14.2.a) hierboven zal worden geleverd.

f) De Klant zal foutmeldingen van de inverter(s) van het zonne-energiesysteem in acht nemen en zal voorzichtig handelen om de inverters onmiddellijk af te sluiten indien dit impliciet is of indien hierom wordt verzocht door de fabrikant of Otovo.

g) De Klant is verplicht om te handelen in overeenstemming met eventuele kennisgevingen van de lokale netbeheerder, waaronder het tijdelijk afsluiten van het zonne-energiesysteem indien nodig. Voorts is de Klant verplicht om berichten van de lokale netbeheerder die van invloed kunnen zijn op de goede werking van het zonne-energiesysteem aan Otovo door te geven.

h) De Klant verleent Otovo en de Installateur toegang tot het Eigendom, zodat zij de geplande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van het zonne-energiesysteem kunnen uitvoeren.

i) De Klant is verantwoordelijk voor alle schade die aan het zonne-energiesysteem of de omgeving daarvan wordt toegebracht als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid of het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud.

j) EDEA is verantwoordelijk voor correctief onderhoud en reparatie van het zonne-energiesysteem voor zover voorzien in de Overeenkomst. De onderhoudsdiensten kunnen worden uitbesteed en uitgevoerd door een door EDEA gekozen derde.

k) EDEA zal tijdens de duur van deze Overeenkomst beschadigde, niet functionerende of niet-conforme hardwarecomponenten repareren en/of vervangen, tenzij dit het gevolg is van fout gebruik door of nalatigheid van de Klant.

l) EDEA zal losse apparatuur of componenten repareren zolang dit nodig is voor de continue veilige werking, tenzij veroorzaakt door gebrek aan preventief onderhoud, fout gebruik door of nalatigheid van de Klant

m) Alle materialen die blootgesteld zijn aan normale weersomstandigheden of normaal gebruik over langere tijd zullen tekenen van slijtage vertonen, met inbegrip van verminderde prestaties en veranderingen in het visuele uiterlijk. EDEA is niet verantwoordelijk voor vervanging of reparatie van onderdelen of materialen die worden veroorzaakt door normale slijtage, of die uitsluitend blijkt uit een wijziging in het visuele uiterlijk. EDEA is niet verplicht om gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst volledige prestatiecapaciteit te waarborgen.

n) De Klant verbindt zich ertoe om EDEA en Otovo onverwijld, en in geen geval later dan 10 dagen na het plaatsvinden van een voorval, schriftelijk in kennis te stellen van storingen, schade of losse onderdelen van het zonne-energiesysteem, in geval van een onderbreking of wijziging van zijn verbinding met het netwerk, of indien het zonne-energiesysteem is gestolen. Het ontbreken van een kennisgeving in dit verband wordt door beide Partijen beschouwd als een bevestiging van de volledige werking van het zonne-energiesysteem.

14.3

Internetverbinding en gegevensverzameling

a) De Klant is te allen tijde verplicht op eigen kosten een goede functionerende en betrouwbare internetverbinding voor de inverter(s) van het zonne-energiesysteem ter beschikking te stellen. Een storing of time-out van de internetverbinding kan leiden tot onvermogen van EDEA of Otovo om haar taken ingevolge deze Overeenkomst uit te voeren. Houd er rekening mee dat een internetverbinding nodig kan zijn om het zonne-energiesysteem naar behoren te laten werken.

b) Verbinding van het zonne-energiesysteem op internet vereist dat Klant wifi-dekking beschikbaar heeft waar de inverter is geïnstalleerd en dat wifi-netwerknaam en -wachtwoord tijdens de installatie aan de installateur ter beschikking wordt gesteld

c) In gevallen waarin onvoldoende wifi-dekking en signaalkwaliteit beschikbaar is, is de Klant verantwoordelijk voor het waarborgen en uitvoeren van internetverbinding van het zonne-energiesysteem. Houd er rekening mee dat niet alle inverters op andere wijze dan via wifi kunnen aansluiten op het internet.

d) Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de internetverbinding werkt en dat de inverter(s) is/zijn geconfigureerd met het juiste wachtwoord. EDEA, EDEA-installatiepartners of Otovo zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in verband met internetverbinding.

e) Otovo zal de Klant helpen bij het registreren van het zonne-energiesysteem op het internetportaal van de inverterfabrikant. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van de gegevens op het portaal van de fabrikant is onderworpen aan door de betreffende fabrikant vastgestelde voorwaarden en is uitsluitend van toepassing tussen de fabrikant en de Klant. De Klant dient uitdrukkelijk op te geven indien hij/zij niet wenst dat het zonne-energiesysteem op het internetportaal van de inverterfabrikant wordt geregistreerd.

f) Klanten kunnen gebruik maken van de Otovo App of Otovo My Page, indien beschikbaar, om productiegegevens van het zonne-energiesysteem te bekijken. Voor de beschikbaarheid van gegevens in de Otovo App of Otovo My Page is vereist dat alle internetverbindingen werken zoals bedoeld en dat het zonne-energiesysteem volgens de verstrekte specificaties is geconfigureerd naar het portaal van de inverterfabrikant. EDEA en Otovo garanderen niet dat te allen tijde data-integratie naar de inverter portal werkt. De Klant begrijpt dat de data-integratie, de Otovo App en Otovo My Page te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd of geannuleerd.

g) De Klant geeft EDEA en Otovo het recht om het zonne-energiesysteem, inclusief het adres van de installatie, op het internetportaal van de fabrikant van de inverter te registreren, en de beschikbare gegevens in het internetportaal voor de PV-installatie van de Klant te zien, te downloaden en op te slaan. De Klant geeft de inverterfabrikant ook het recht om in het internetportaal beschikbare gegevens te delen met EDEA en Otovo.

h) EDEA en Otovo hebben het recht om naar eigen inzicht productiegegevens van het zonne-energiesysteem te verzamelen, op te slaan en te gebruiken. Zie ons privacybeleid voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop EDEA en Otovo met persoonsgegevens omgaan.

15. Schade veroorzaakt door de installatie of door het zonne-energiesysteem

15.1

EDEA, Otovo en de installatiepartners van Otovo verbinden zich ertoe naar behoren rekening te houden met het Eigendom en de algemene bezittingen tijdens de installatie van het zonne-energiesysteem. EDEA verplicht zich tot vergoeding van schade veroorzaakt door nalatigheid van Otovo of de installatiepartners van Otovo.

15.2

Kleine beschadigingen of het breken van een enkele dakpan, deuken of krassen in dakmaterialen, geringe impact op eigendommen van de Klant uit normale installatiewerkzaamheden, penetratie van spanten door spijkers of schroeven en/of veranderingen in water- of sneeuwgeleiders op het dak kunnen optreden en worden niet beschouwd als schade aan het Eigendom.

15.3

In het geval van dakpanelen bestaat het risico van deuken en daarmee verlies van productgarantie. EDEA, Otovo en de installatiepartners van Otovo zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies van garantie of deuken in dakpanelen.

15.4

EDEA, Otovo en de installatiepartners van Otovo zijn niet verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt wordt aan openbare of derde eigendommen als gevolg van het zonne-energiesysteem of de gevolgen daarvan, tenzij de schade wordt veroorzaakt door fouten of nalatigheid van Otovo of de installatiepartners van Otovo.

15.5

EDEA, Otovo en de installatiepartners van Otovo zijn niet verantwoordelijk voor schade aan het Eigendom die veroorzaakt wordt door nalatigheid van de Klant of het niet naleven van de Overeenkomst.

15.6

EDEA, Otovo en de installatiepartners van Otovo zijn niet verantwoordelijk voor letsel veroorzaakt door onbevoegde toegang tot de installatiesite of gebieden waar de installatie wordt uitgevoerd.

15.7

Schade veroorzaakt tijdens de installatie door EDEA, Otovo en Otovo’s installatiepartners en onderaannemers, waarvoor EDEA of Otovo verantwoordelijk is, zal naar eigen inzicht door EDEA of Otovo worden hersteld of vervangen.

15.8

De Klant is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk melden aan Otovo in geval van schade of defecten. EDEA, Otovo en de installatiepartners van Otovo zijn niet verantwoordelijk voor reparaties of vervangingen voor schade die niet binnen een redelijke termijn nadat de Klant op de hoogte is gesteld van dergelijke schade aan Otovo zijn gemeld.

15.9

Otovo is aansprakelijk voor directe schade die de Klant ondervindt die het gevolg is van vertraagde levering en gebreken. Onder directe schade wordt verstaan noodzakelijke en gedocumenteerde extra kosten die de Klant maakt als gevolg van de vertraagde levering of het gebrek.

15.10

EDEA, Otovo en Otovo’s installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor directe schade indien het gebrek of de vertraging het gevolg was van omstandigheden buiten Otovo en Otovo’s installatiepartners, en dat Otovo of de installatiepartners van Otovo in redelijkheid niet mogen hebben verwacht dat zij de gevolgen daarvan voorkomen of ondervangen.

15.11

Otovo en EDEA zijn niet verantwoordelijk voor indirecte schade die de Klant lijdt als gevolg van vertraagde levering en gebreken, tenzij het verlies het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door EDEA, Otovo of een installatiepartner. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan winstderving als gevolg van het niet beschikbaar zijn van het zonne-energiesysteem zoals verwacht.

16. Verkoop van het Eigendom

16.1

Indien de Klant voornemens is het Eigendom te verkopen, zal hij EDEA of Otovo onmiddellijk hiervan in kennis stellen. De Klant kan ervoor kiezen deze Overeenkomst te annuleren of over te dragen aan de persoon die het Eigendom koopt, deze laatste optie is onderworpen aan de goedkeuring van EDEA, die niet op onredelijke gronden zal worden afgewezen. Een Afwijzing wordt in geen geval als onredelijk beschouwd indien: (i) de nieuwe eigenaar van het Eigendom niet voldoet aan de kredietcontrolecriteria van EDEA of (ii) indien de nieuwe eigenaar van het Eigendom een rechtspersoon is. Indien de Klant ervoor kiest de Overeenkomst te ontbinden, zal Klant het zonne-energiesysteem kopen tegen een prijs gelijk aan de marktwaarde, echter met dien verstande dat de koopprijs niet lager zal zijn dan de Restwaarde.

In geval van overneming door de nieuwe eigenaar van het Eigendom moet de koper van het Eigendom de overdracht van de huurovereenkomst met EDEA aanvaarden en alle rechten en verplichtingen van de Klant ingevolge deze Overeenkomst overnemen.

17. Betaling

17.1

EDEA en Otovo zijn gerechtigd een kredietwaardigheidscontrole van de Klant uit te voeren. EDEA of Otovo kan de Overeenkomst beëindigen indien de kredietwaardigheidscontroles niet voldoet aan de criteria van EDEA of Otovo.

17.2

EDEA factureert de Klant maandelijks de Maandelijkse Termijn voor het zonne-energiesysteem en de Klant betaalt EDEA op de eerste dag van iedere maand door middel van automatische incasso. EDEA zal de factuur in de vorm van een automatische incasso in rekening brengen. Daartoe heeft de Klant het aan deze Overeenkomst gehechte SEPA Incassomachtiging ondertekend.

17.3

De Maandelijkse Termijn wordt gefactureerd vanaf de datum van Oplevering van het zonne-energiesysteem.

17.4

Indien de Klant een door hem ingevolge deze Overeenkomst verschuldigd bedrag niet op de vervaldatum betaalt, wordt over het achterstallige bedrag rente opgebouwd vanaf de vervaldatum tot aan de datum van de feitelijke betaling (zowel voor als na de beoordeling) tegen de standaard rente, zijnde de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

17.5

EDEA zal de bijbehorende btw-quota in rekening brengen op elke maandelijkse factuur die betrekking heeft op het recht om het zonne-energiesysteem te gebruiken, volgens de btw-opbouwregels, en de Klant zal deze btw-quota betalen en dragen.

17.6

Derhalve wordt elk maandelijks aan Klant in rekening te brengen bedrag volgens dit betalingsbeding verhoogd met het standaard btw-tarief van 21%.

17.7

Als een factuur niet wordt betaald wanneer deze verschuldigd is en Otovo om betaling verzoekt, wordt de vergoeding voor late betaling plus de opgebouwde vertragingsrente aan de Klant in rekening gebracht. Voor alle duidelijkheid: de late betalingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat Otovo om een betaling verzoekt en kan tot één keer per maand in rekening worden gebracht, mits er nog bedragen verschuldigd zijn, maar die onbetaald zijn.

18. Verzekering

De Klant is verplicht een gebruikelijke opstal- en inboedelverzekering aan te houden voor schade aan het zonne-energiesysteem zolang deze Overeenkomst van kracht is en de installatie van het zonne-energiesysteem op het Eigendom aan de betreffende verzekeringsmaatschappij te melden. De Klant verbindt zich ertoe EDEA aan te wijzen als begunstigde van elke betaling die van de betreffende verzekeringsmaatschappij wordt ontvangen als gevolg van schade aan het zonne-energiesysteem.

19. Eigendom van het zonne-energiesysteem en koopoptie

19.1

Het zonne-energiesysteem is eigendom van EDEA en blijft eigendom van EDEA totdat het  eigendom daarvan wordt overgedragen van EDEA aan de Klant volgens de bepalingen van deze Overeenkomst. De Klant kan het gebruik ervan niet geheel noch gedeeltelijk overdragen, verkopen of verlenen aan een derde zonder toestemming van EDEA.

19.2

De Klant zal iedere derde informeren dat hij een gebruiksrecht heeft op het zonne-energiesysteem, maar dit niet in eigendom heeft. De Klant wijst elke vergoeding of retentierecht op het zonne-energiesysteem door een derde af wegens aansprakelijkheden van de Klant of een derde. Het zonne-energiesysteem is eveneens uitgesloten van de activa van de Klant in geval van insolventie. De Partijen komen overeen dat de Overeenkomst onderworpen kan zijn aan het aangaan van een opstalakte door de Klant en EDEA ten behoeve van EDEA en om dit op verzoek van een van hen te doen inschrijven in het kadaster. De kosten van deze opstalakte en inschrijving in het kadaster zijn voor rekening van de Partij die daarom verzoekt.

19.3

Aankoopoptie: EDEA verleent de Klant een aankoopoptie om het Zonne-energiesysteem van EDEA te kopen op de Einddatum of op elk moment tijdens de looptijd van deze Overeenkomst tegen de marktwaarde, mits de Klant heeft voldaan aan alle verplichtingen onder deze Overeenkomst. Als de Klant de aankoopoptie wil uitoefenen, dient hij EDEA schriftelijk op de hoogte te stellen binnen 30 dagen voorafgaand aan de Einddatum.

  1. Voor de eerste twaalf (12) maanden vanaf de levering van het Zonne-energiesysteem kan de Klant de aankoopoptie uitoefenen door de marktwaarde te betalen die door EDEA is vastgesteld, mits echter dat de aankoopprijs niet lager is dan de Restwaarde.
  2. Na de eerste twaalf (12) maanden kan de Klant de aankoopoptie uitoefenen door de marktwaarde te betalen die door EDEA is vastgesteld, mits echter dat de aankoopprijs niet lager is dan 115% van de Restwaarde.
  3. Op de Einddatum kan de Klant de aankoopoptie uitoefenen door de marktwaarde te betalen die door EDEA is vastgesteld, mits echter dat de aankoopprijs niet lager is dan de Restwaarde.
  4. Na betaling van de toepasselijke aankoopprijs door de Klant, wordt het eigendom van het Zonne-energiesysteem overgedragen van EDEA aan de Klant.

19.4

Vervroegde aankoop is mogelijk onder dezelfde voorwaarden als vervroegde annulering (Artikel 25).

19.5

De Klant is niet bevoegd om kosten, retentierechten te creëren of op enige andere wijze de koopoptie te cederen.

19.6

De intellectuele eigendomsrechten op de software die in het zonne-energiesysteem is opgenomen, zijn van Otovo of Otovo heeft een licentie verkregen van de houder van die rechten. De intellectuele eigendomsrechten zijn dus geen voorwerp van de koopoptie. De Klant heeft geen aanspraak op enig eigendomsrecht op de in het zonne-energiesysteem opgenomen software, anders dan het strikte en beperkte gebruiksrecht dat op grond van deze Overeenkomst wordt verleend.

19.7

Zonder afbreuk te doen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft Otovo het recht om de gegevens die voortvloeien uit de in het zonne-energiesysteem opgenomen software te gebruiken. Otovo is exclusief eigenaar van haar databanken en van alle metrieken, berekeningen of andere door Otovo in het licht van deze bepaling ontwikkelde informatie.

20. Beëindiging

Indien de Einddatum is bereikt zonder dat de Klant de koopoptie ingevolge artikel 6 heeft uitgeoefend, retourneert de Klant het zonne-energiesysteem aan EDEA en betaalt hij de Ontmantelingsvergoeding.

21. Niet-nakoming en rechtsmiddelen

21.1

Onder niet-nakoming van de verplichtingen door de Klant valt, zonder beperkingen, onder meer:

a) Niet-betaling van twee Maandelijkse Termijnen die op grond van de Overeenkomst door de Klant verschuldigd zijn of de niet-tijdige betaling van 6 of meer Maandelijkse Termijnen al dan niet opeenvolgend.

b) Het niet-nakomen van de onderhoudsverplichting of onjuist gebruik van het Zonne-energiesysteem volgens artikel 14.

c) Schending van de kennisgevingsverplichtingen die de Klant op grond van artikel 14 op zich neemt.

d) Het niet-nakomen van het onderhouden van een gebruikelijke opstal- en inboedelverzekering voor schade aan het Zonne-energie Systeem volgens artikel 19.

e) de installatie van het zonne-energiesysteem overeenkomstig artikel 11 te belemmeren of te voorkomen of het demonteren ervan aan het einde van de Overeenkomst te belemmeren of te voorkomen.

f) de toegang tot het Eigendom door EDEA, Otovo en de Installateur te belemmeren of te voorkomen, opdat zij planmatig onderhoud en herstelwerkzaamheden aan het zonne-energiesysteem kunnen uitvoeren overeenkomstig artikel 14.

g) Het geheel of gedeeltelijk overdragen, verkopen of verlenen van het gebruik van het zonne-energiesysteem aan een derde zonder de toestemming van EDEA zoals uiteengezet in artikel 17.

h) Elke andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen in deze Overeenkomst.

21.2

Zonder daartoe beperkt te zijn, omvat de niet-nakoming van de verplichtingen door EDEA:

a) Het niet leveren en installeren van het zonne-energiesysteem van de overeengekomen Wp-capaciteit bij de Klant zoals uiteengezet in deze Overeenkomst

b) Inbreuk op de onderhoudsdienst van de apparatuur voor zover geregeld in de Overeenkomst in artikel 14.

c) Het niet repareren en/of vervangen van niet-conforme/niet-functionerende hardwarecomponenten voor zover geregeld in de Overeenkomst onder artikel 14.

d) elke andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen in deze Overeenkomst.

21.3

Schending van enige verplichting die hierin door de Klant is aangegaan geeft EDEA het recht om:

a) Nakoming samen met schadevergoeding alsmede vertragingsrente te eisen; of

b) de Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, met het verzoek om de verschuldigde maar nog niet betaalde bedragen tot op de datum van ontbinding te betalen, betaling van de Restwaarde van het zonne-energiesysteem, andere schadevergoedingen en rente in verband met niet-tijdige betaling.

c) In beide gevallen (a) of b) zal de Klant, naast de schadevergoeding en als boete die door partijen vrijelijk wordt vastgesteld, een bedrag betalen gelijk aan 10% van de uitstaande Restwaarde van het Zonne-energiesysteem.


In al deze gevallen kan EDEA de factuur/facturen behorende bij alle geclaimde posten aan Klant versturen.

21.4

Bovendien verleent de niet-nakoming door de Klant EDEA het recht om de stroomproductie uit het zonne-energiesysteem op te schorten totdat een dergelijke schending is hersteld, met dien verstande dat voorafgaande kennisgeving is gedaan en alle wettelijke formaliteiten die van toepassing kunnen zijn in acht zijn genomen.

21.5

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het door EDEA op grond van deze Overeenkomst te vorderen bedrag voor alle doeleinden netto, bepaald, opeisbaar en afdwingbaar wordt geacht en derhalve door middel van een toezichtprocedure kan worden gevorderd. De berekening van dit totaalbedrag vindt plaats door de volgende overeenkomstige bedragen op te tellen: a) onbetaalde termijnen; b) schadevergoeding en de sanctie als bedoeld in het boetebeding; c) late betalingsrente die overeenkomt met de bovenstaande posten.

22. Overdracht

EDEA is gerechtigd haar rechten en vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en/of haar contractuele positie ingevolge deze Overeenkomst aan een derde te verkopen, over te dragen en/of te cederen. De Klant verleent hierbij zijn toestemming voor elke overdracht van rechten en vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst aan deze derde. De Klant is niet gerechtigd om rechten of vorderingen onder deze Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA.

23. Gegevensbescherming

23.1

Alle informatie over de verwerking door EDEA van persoonsgegevens en haar beleid inzake persoonsgegevens is te vinden via de volgende link: https://www.otovo.nl/legal/privacy/. Hierbij wordt een eerste laag basisinformatie verstrekt met betrekking tot de verwerking door EDEA.

23.2

EDEA informeert de klant hierbij dat zij zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor zijn persoonsgegevens en de verkregen gegevens via het Zonne-energiesysteem en de daarin opgenomen software. De contactgegevens van EDEA zijn: EDEA-privacy@otovo.com.

23.3

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt: het verlenen van de dienst, waaronder de installatie van het zonne-energiesysteem, de registratie van het zonne-energiesysteem op het internetportaal voor inverterfabrikanten, onderhoud en andere gevraagde klantendiensten, het gebruik van productiegegevens uit het Zonne-energiesysteem voor productieanalyses, foutenanalyse en correctie en statistische analyse, alsmede anonimisering van de persoonsgegevens.

23.4

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan zijn, afhankelijk van de situatie (i) dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Overeenkomst; (ii) de naleving van een wettelijke verplichting waaraan EDEA of haar gelieerde ondernemingen onderworpen zijn; en (iii) de toestemming van de Klant, die zal worden verzameld voor de specifieke verwerkingsactiviteiten die dit vereisen.

23.5

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan gegevensverwerkers aan wie EDEA heeft verzocht bepaalde diensten te verlenen, alsmede aan de gelieerde ondernemingen van EDEA voor interne administratieve doeleinden. EDEA zal ervoor zorgen dat alle gegevensverwerkers voldoen aan de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, waarbij zij een gegevensverwerkingsovereenkomst zullen ondertekenen conform art. 28 AVG.

23.6

De persoonsgegevens worden bewaard zolang de relatie tussen EDEA en de Klant voortduurt, en zolang EDEA later wettelijk verplicht is om dergelijke informatie te behouden.

23.7

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming heeft de Klant het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen; (ii) rectificatie om uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze onjuist zijn; (iii) het wissen van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens niet te verwerken door EDEA of haar gelieerde ondernemingen; (iv) beperking van de verwerking, indien u de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wilt beperken, of bezwaar wilt maken tegen de verwerking; en (v) overdraagbaarheid, indien u de persoonsgegevens die u in elektronische vorm hebt verstrekt wilt ontvangen en ze door wilt geven aan een andere entiteit. U kunt deze rechten uitoefenen via het volgende e-mailadres: EDEA-privacy@otovo.com. Daarnaast kunt u te allen tijde uw toestemming die aan EDEA of aan EDEA gelieerde ondernemingen is verleend intrekken in elk bericht dat aan u wordt verzonden of door te schrijven naar het volgende e-mailadres: EDEA-privacy@otovo.com.

23.8

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

23.9

De Klant erkent dat alle persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt als gevolg van het gebruik door de Klant van de “Otovo App” en “Otovo My page” onderworpen zijn aan het Privacybeleid van Otovo. Otovo is de verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens.

23.10

Beide partijen stellen elkaar hierbij in kennis dat de persoonsgegevens van de ondertekenaars van deze Overeenkomst door beide partijen zullen worden verwerkt met het oog op de formalisering van de contractuele relatie tussen hen in het licht van de legitieme belangen van beide partijen. Dat persoonsgegevens niet aan derden zullen worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst en worden bewaard zolang de relatie tussen partijen voortduurt en zolang partijen later wettelijk verplicht zijn deze informatie te bewaren. De ondertekenaars kunnen hun rechten uitoefenen voordat de verwerkingsverantwoordelijke (die afhankelijk van het geval EDEA of de Klant kan zijn), via de in deze Overeenkomst opgenomen contactgegevens. Zij hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

24. Belasting en kosten

Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, zijn alle kosten, waaronder vergoedingen en onkosten, gemaakt in verband met de voorbereiding, onderhandeling, uitvoering en voltooiing van deze Overeenkomst of de hierin overwogen transacties, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de vergoedingen en onkosten van professionele adviseurs, voor rekening van de Partij die dergelijke kosten maakt volgens de toepasselijke wetgeving.

25. Herroepingsrecht en opzegging door de Klant

25.1

Herroepingsrecht

a) De Klant kan zich kosteloos en zonder opgave van redenen terugtrekken uit de Overeenkomst binnen 14 dagen na de Contractdatum.

b) Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant EDEA zijn/haar duidelijke beslissing om de Overeenkomst in te trekken (bijv. per e-mail, fax of brief) naar EDEA sturen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het in Bijlage B bij de Overeenkomst gevoegde herroepingsformulier, dat echter niet verplicht is.

c) Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende als de Klant de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

d) Contactgegevens EDEA:

European Distributed Energy Assets B.V.

Singel 542, 1017 AZ Amsterdam, Nederland

E-mail: zon@otovo.nl

25.2

Beëindigingsrecht

a) Vanaf dag 14 na de Contractdatum, en totdat de installatie begint, kunnen EDEA en Otovo het formaat van het zonne-energiesysteem of het aantal panelen aanpassen of andere noodzakelijke wijzigingen aanbrengen in het licht van de kenmerken en bijzonderheden van het dak van de Klant. Het is dus niet mogelijk om vooraf de exacte prijs van de installatie vast te stellen en de Prijs kan als gevolg van de wijzigingen worden aangepast. In geval van een prijsverhoging van meer dan 5% ten opzichte van de oorspronkelijke contractprijs, kan de Klant het herziene contract accepteren of kosteloos annuleren.

b) Na 14 dagen na de Contractdatum, maar vóór de Voltooiing, en indien er geen sprake is van een prijswijziging van meer dan 5%, kan de Klant de installatie beëindigen tegen betaling van een annuleringsvergoeding van EUR 600 plus de (on)kosten van de directe werkzaamheden en onkosten die door Otovo, EDEA en de installateur zijn gemaakt.

c) Na de Voltooiing, maar voor de einddatum, mag de Klant deze Overeenkomst beëindigen door het overkopen van het zonne-energiesysteem zoals vermeld in clausule 19.3. d)) Op de Einddatum kan de Klant:

  1. Het Zonne-energiesysteem kopen onder de bepalingen van clausule 19.3;
  2. De Overeenkomst verlengen voor vijf (5) jaar met een maandelijkse betaling die overeenkomt met 50% van de vorige maandelijkse betaling. De verantwoordelijkheden en verplichtingen van EDEA met betrekking tot onderhoud en reparaties onder de Overeenkomst zijn niet van toepassing in het geval van een verlenging krachtens deze clausule; of
  3. Het Zonne-energiesysteem aan EDEA retourneren en de Demontagekosten betalen.


e) Annulering door de Klant dient schriftelijk te geschieden bijvoorbeeld door middels het op verzoek ter beschikking gestelde annuleringsformulier van Otovo.


26. Beëindiging door EDEA

26.1

EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen:

a) Indien de Klant niet binnen 30 dagen na de Contractdatum de noodzakelijke informatie aan EDEA, Otovo of de installatiepartners van Otovo heeft verstrekt voor de uit te voeren installatie. In dat geval zal Otovo de Klant een beëindigingsvergoeding van EUR 300 in rekening brengen ter dekking van de personeelstijd die is besteed aan de voorbereiding van de installatie.

b) Indien de installatie niet kan worden voltooid als gevolg van omstandigheden buiten de controle van EDEA of Otovo - zoals het ontbreken van de goedkeuring van lokale autoriteiten en wijzigingen in de nationale regelgeving.

c) Indien de installatie niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, als gevolg van vertragingen veroorzaakt door de Klant of door de Klant gecontracteerde derden - zoals het niet gereed zijn van het gebouw, geen elektriciteit op de locatie of dergelijke.

d) Als gevolg van incorrecte informatie verstrekt door de Klant aan EDEA, Otovo of de installatiepartners van Otovo, in welk geval de Klant kosten zal dekken voor alle uitgevoerde werkzaamheden die niet kunnen worden teruggedraaid.

e) Door lokale omstandigheden die de installatie aanzienlijk bemoeilijken of die tot aanzienlijk hogere kosten kunnen leiden.

f) Als gevolg van beperkingen in de toeleveringsketen.

27. Diversen

27.1

Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten, mondelinge en schriftelijke wilsverklaringen en andere (al dan niet bindende) afspraken die Partijen ter zake daarvan hebben gemaakt.

27.2

De titels in deze Overeenkomst dienen slechts het leesgemak en zijn niet van invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst.

27.3

Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn gedaan, tenzij dwingend recht een strengere vorm voorschrijft. Dit geldt ook voor elke wijziging van dit schriftelijk artikel. Er zijn geen mondelinge of schriftelijke nevenovereenkomsten.

27.4

Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverlet. Hetzelfde geldt indien de Overeenkomst geen essentiële bepaling bevat. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, of om een contractuele leemte in te vullen, zal een geldige en afdwingbare bepaling van toepassing zijn die de commerciële intentie van Partijen ten aanzien van de ongeldige, niet-afdwingbare of ontbrekende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

28. Rechtskeuze en bevoegdheid

Op deze Overeenkomst en de bijlagen daarbij is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de beginselen van conflictenrecht. Voor zover wettelijk toegestaan, is de stad Amsterdam bij uitsluiting bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot rechten en plichten ingevolge deze Overeenkomst, met inbegrip van de geldigheid ervan.